Dr.h.c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.
Pedagogická fakulta UMB - Katedra EPPg Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Profesijná charakteristika

Na Pedagogickej fakulte UMB pôsobí od roku 1981. Po roku 1995 zastávala pozíciu vedúcej katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky, prodekanky fakulty pre pedagogickú činnosť, dve funkčné obdobia bola dekankou fakulty, dve funkčné obdobia rektorkou univerzity a dve obdobia prodekankou fakulty pre vedu, výskum a umenie.

Všetky kvalifikačné konania realizovala v odbore pedagogika, v roku 1995 získala titul PhD., v roku 1997 titul docent a v roku 2001 sa inaugurovala za profesorku. V súčasnosti je garantkou magisterského študijného programu Predškolská pedagogika, doktorandského študijného programu Predškolská a elementárna pedagogika a habilitácií a inaugurácií v odbore Predškolská a elementárna pedagogika. Vyučuje v bakalárskom,  magisterskom a doktorandskom štúdiu a to  predmety: filozofické a sociálne súvislosti edukácie, komparatívnu pedagogiku a vzdelávaciu politiku.

Jej vedecko-výskumná a publikačná činnosť sa v poslednom období zameriava na problematiku školských a kurikulárnych reforiem, na profesijný rozvoj a vzdelávanie učiteľov, na filozofické aspekty edukácie, inkluzívnu edukáciu, interdisciplinaritu, transdisciplinaritu vedy a vzdelávania a rozvoj kompetencií výskumníkov osobitne v podmienkach doktorandského štúdia. Je autorkou a spoluautorkou 360 publikačných prác, z toho 30 monografií, 70 je publikovaných v zahraničí a 9 štúdií registrovaných v databázach WoS alebo Scopus (bližšie publikačná  činnosť). Je členkou redakčnej rady medzinárodného časopisu The New Educational Rewiew (Poľsko-ČR-SR), členkou redakčnej rady pre medzinárodné čísla časopisu Pedagogika (ČR) a Bulletin of Postgradute education (Ukrajina). Je členkou vedeckej rady fakulty a univerzity.

Získala Cenu rektora za rok 1998 za publikácie Humanizačné premeny výchovy a vzdelávania a Hodnotenie ako prostriedok humanizácie školy. Je držiteľkou Zlatej medaily Univerzity Mateja Bela, ale aj Striebornej medaily Univerzity Komenského v Bratislave, Striebornej medaily Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Medaily Pedagogickej fakulty Prešovskej Univerzity za spoluprácu a podiel na rozvoji týchto inštitúcií. V roku 2009 bola nominovaná na Slovenku roka v kategórii veda a vzdelávanie. V roku 2010 jej Štátna univerzita Michaila Ostrogradského v Kremenčuku (Ukrajina) udelila čestný doktorát Doctor honoris causa a minister školstva jej udelil najvyššie rezortné vyznamenanie Veľkú medailu sv. Gorazda za rozvoj predškolskej pedagogiky a vysokoškolského vzdelávania učiteliek materských škôl.

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
13:00 - 15:00
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultáciu je potrebné dohodnúť vopred mailom, v prípade potreby sa môže konať aj online .

Kontaktný formulár

=