Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

prof. Belo Felix, PhD.
Katedra hudobnej kultúry
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica
Slovensko

Profesijná charakteristika

  1. 1.      Priezvisko a meno:                      Felix Belo, prof. Mgr., PhD.

Dátum a miesto narodenia:        9. 5. 1940, Divín

Adresa pracoviska: Katedra hudobnej výchovy  Fakulta pedagogická ul. Ružová 13 B. Bystrica, č. tel.: 4364515,  e-mail: bfelix@pdf.umb.sk

 

  1. 2.      Kvalifikácia:

Absolvent Vyššej pedagogickej školy v Bratislave rok 1960 odbor: Hudobná výchova – jazyk slovenský

 

PhD.:   2001, v odbore 75-02-9 teória vyučovania všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy, špecializácia: teória vyučovania predmetov na 1. stupni ZŠ na PF UMB Banská Bystrica. Téma: Hudobno-dramatické činnosti na 1. stupni ZŠ.

 

docent:            1998, v odbore 75-02-9 teória vyučovania všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy, špecializácia: teória vyučovania predmetov na 1. stupni ZŠ na PF UMB Banská Bystrica. Téma habilitačnej práce: Rozvíjanie elementárnej detskej hudobnej kreativity prostriedkami tvorivej dramatiky v školskej a mimoškolskej hudobnej výchove.

      Téma habilitačnej prednášky: Integrácia esteticko-výchovných predmetov: program Maľovaná hudba – znejúci obraz.

 

profesor: 2004, v odbore Teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej  povahy, špecializácia: teória vyučovania hudobnej výchovy, na FHV UMB v Banskej Bystrici, obhájené pred Vedeckou radou FHV UMB 22. 10. 2003, pred VR UMB 26. 2. 2004, 9. 11. 2004 menovaný prezidentom republiky

            Téma inauguračnej prednášky: Hudobno-dramatické projekty ako prostriedok polyestetickej výchovy na základnej škole.         

 

Súčasné pracovné zaradenie na funkčnom mieste:

profesor  od - 2004

 

  1. 3.      Priebeh doterajšej praxe 

1960 – 1979 učiteľ na ZŠ v okrese Žiar nad Hronom

1979 – 1991 pracovník domov detí a mládeže v Žiari nad Hronom a B. Bystrici

      1991 –  Katedra Hv PF UMB Banská Bystrica

      1995 – 2001 – vedúci Katedry Hv PF UMB

      2001 – pracovník Katedry Hv PF UMB

  1. 4.      Pedagogická činnosť – profil:

pedagogická profilácia:

       Hlavné odbory činnosti: Rozvíjanie a usmerňovanie elementárnej hudobnej tvorivosti detí (a študentov), aplikácia etickej výchovy a tvorivej dramatiky v hudobnej výchove, polyestetické projekty, tvorba učebníc Hv pre základné a stredné školy

 prednášky a semináre: Umenie v edukácii - PEPg; Hudobné dielne – PEPg;

Učiteľstvo umeleckých a výchovných predmetov: Ľudová pieseň; Improvizácia; Hudobné dielne; Hudba pre deti a mládež; Polyestetický seminár; Hudobné divadlo;

vedenie diplomových prác: 30

dizertačných prác: 5

prednášková činnosť vo vzdelávacích kurzoch pre prax: Práca s novými učebnicami Hv na základných školách – pre MPC Bratislava, Banská Bystrica, Trenčín, Prešov, Rožňava, Prievidza, Žiar nad Hronom – od r. 2002: viac ako 30 seminárov a prednášok.

lektor programu pre učiteľky MŠ (Hudba ako hra, My sme malí muzikanti) na MPC Banská Bystrica – od r. 2002 : viac ako 20 seminárov;

lektor tvorivej dramatiky (Prievidza, Žiar nad Hronom): Hudba v detskom divadle;

lektor tvorivých hudobno-dramatických dielní so slovenskými deťmi z Maďarska (pre Celoštátnu slovenskú samosprávu): od r. 1993 každé leto 1 týždeň;

lektor na Letní školě hudební výchovy/ Rychnov n/Kněžnou, Liberec

      

       garant predmetov:

       študijný program Predškolskej a elementárnej pedagogiky: Umenie v edukácii; Hudobné

       dielne; Hudba pre deti a mládež;

       študijný program Učiteľstvo umeleckých a výchovných predmetov: Ľudová pieseň;

       Harmónia; Improvizácia; Hudobné dielne; Hudobné divadlo; Polyestetické praktikum;

 

  1. 5.      Vedecko-výskumná činnosť - profil:

-  výskumné projekty národného až medzinárodného významu v rokoch 2002 – 2010

KEGA č. 3/ 4181/ 06

Názov projektu: Príprava na ďalšie vzdelávanie učiteľov hudobnej výchovy v činnej praxi

Riešitelia: prof. Mgr. Belo Felix, PhD.

                 prof. PhDr. Eleonóra Baranová, CSc.

                 PaedDr. Marianna Kološtová, Ph.D. 

KEGA č. 3/6417/08 – medzinárodný výskumný projekt

Názov projektu: Hudba pre deti – tvorba multimediálnych projektov

Riešitelia: doc. PaedDr. Marián Janek, PhD. – vedúci projektu

                 prof. Mgr. Belo Felix, PhD.

                 prof. PaedDr. Jaroslav Herden, CSc. PF UK Praha

                 doc. PhDr. Hana Váňová, CSc.

                 doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.  

 

  1. 6.      Publikačná činnosť                                                                  

a) samostatné vedecké práce a monografie: 5                                  

b) vedecké štúdie a vedecké články: 11                                           

c) učebnice, učebné texty: 19                                                           

d) vyriešené vedecko-výskumné a tematické úlohy: 3                     

e) prednesené referáty a príspevky vo vedeckých zborníkoch: 25

f) odborné články: 20

 

  1. 7.      Najvýznamnejšie publikované práce (2003 -2011):

monografie:

Hudba pre deti – multimediálne projekty / Belo Felix, Jaroslav Herden, Marián Janek, Hana Váňová. Banská Bystrica : PF UMB, Občianske združenie Pedagóg, 2010, s. 77 + DVD

ISBN 978-80-557-0075-5

Hudobno – dramatické činnosti na 1. stupni základnej školy / Belo Felix

Banská Bystrica: Metodické centrum, 2003, s. 64 (3,2 AH)  ISBN 80-8041-451-3

Cesta pre teba / Belo Felix, Marián Janek

Banská Bystrica: UMB PF, 2006, s. 120 + CD   ISBN 80-8083-228-5

 

 

 

 

vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch

Creative drama in both schol and after-school muisican education / Belo Felix  

In: The New Educational Review. - Toruň, Poľsko: Vydavateľ Adam Marszaŀek, 2004. s. 119-133. Spoločný zborník PF Ostrava, B. Bystrica, Katowice. ISSN 1732-6729. Tvorivá dramatika v školskej a mimoškolskej hudobnej výchove na ZŠ.

Preparation for tne Further Education of Music Education Teachers in Active PracticeAnalysis of Target Group Needs / Belo Felix, Marianna Kološtová

In: The New Educational Review. - Toruň, Poľsko: Vydavateľ Adam Marszaŀek, 2008.

 s. 83-93. Spoločný zborník PF Ostrava, B. Bystrica, Katowice. ISSN 1732-6729.

Kongres EAS,  Praha 2005 12. – 15. 5. 2005

Európsky kongres Asociácie učiteľov Hv so sídlom v Bruseli

Vyžiadaná prednáška + spoluvedenie sekcie

Felix, B.: Hudba ako „hlavný predmet“ na elementárnom stupni edukácie

Príspevok do fóra Muzicírovanie  v predškolskej výchove a na 1. stupni ZŠ – hudba ako „hlavný predmet“, centrálny význam hudobných aktivít v tejto vekovej skupine

 

vedecké práce v domácich zborníkoch

Felix, B. – Janek, M.: Detské divadlo v prostredí mentálne a sociálne znevýhodnených minorít. In: Edukácia rómskych žiakov. Teória – výskum – prax. Zborník prác z riešenia štátnej objednávky.  Banská Bystrica: PF UMB, 2006. -s. 165-174. ISBN 80-8083-231-5

učebnice s celoštátnou platnosťou

Hudobná výchova pre 4. ročník ZŠ / E. Langsteinová – B. Felix.

Bratislava: SPN, 2002. – 64s. ISBN 80-08-03317-7

Hudobná výchova pre 5. ročník ZŠ / E. Langsteinová – B. Felix.

Bratislava: SPN, 2003. – 72s. ISBN 80-10-00052-3 

Hudobná výchova pre 6. ročník ZŠ / E. Langsteinová – B. Felix.

Bratislava: SPN, 2004. – 72s. ISBN 80-10-00369-7

Hudobná výchova pre 7. ročník ZŠ / E. Langsteinová – B. Felix.

Bratislava: SPN, 2006. – 80s. ISBN 80-10-00716-1

Hudobná výchova pre 5. ročník ZŠ / E. Langsteinová – B. Felix. (podľa nového ŠVP)

Bratislava: SPN, 2009. – 72s. ISBN 978-80-10-01776-8

Hudobná výchova pre 3. ročník ZŠ / E. Langsteinová – B. Felix. (podľa nového ŠVP)

Bratislava: SPN, 2010. – 72s. ISBN 978-80-10-02015-7

 

komponované programy celoštátne:

Belo Felix, Jana Živicová  (hudba a texty) Katarína Michalová, Soňa Sadilková:

HUDBA AKO ZÁZRAČNÁ (alebo trinásta?) KOMNATA

Cyklus výstav o hudbe. Dramaturgia: Eva Čárska. Hudba: Belo Felix

(Vizuálno - akustický interaktívny projekt, ktorý urobí hudbu zaujímavou aj pre ”hluchých”)

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, Bratislava, SR, október 2004

Skaza akadémie profesora Machuľku/ scénická hudba Belo Felix

Bratislava, divadlo LUDUS, 2004

  1. 8.      Citácie  a ohlasy:

a) doma:               153

b) v zahraničí:       26

  1. 9.      Počet vedených doktorandov: 3

Mgr. Juraj Haško – úspešne ukončil s udelením PhD.

Mgr. Terézia Mészarosová – úspešne ukončila s udelením PhD.

Mgr.   Peter Minár – ukončil,  pred obhajobou dizertačnej práce

10.  Členstvo v domácich a medzinárodných mimovládnych orgánoch  a organizáciách, redakčných radách, ...

-            Vedecká rada PF UMB Banská Bystrica

-            poradný zbor pre detskú dramatickú tvorivosť na Slovensku (od r. 2000) NOC Bratislava

-            odborná komisia pre hudobnú výchovu (od septembra 2000), Štátny pedagogický ústav Bratislava

-            odborná komisia pre výchovné koncerty, Hudobné centrum Bratislava

 

11.  Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách:

PF UJEP Ústí nad Labem   17. X. – 26. X. 2005

Mobility učiteľov:

Prednášky a semináre na Katedre Hv

Nové učebnice Hv na 2. stupni ZŠ

Rozvíjanie hudobnej tvorivosti

Hudobno-dramatické činnosti

 

 

V Banskej Bystrici 01.03.2011

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
08:30 - 09:30
Utorok
-
Streda
08:30 - 09:30
Štvrtok
-
Piatok
-

Kontaktný formulár

=