Kde ma nájdete

Mgr. Barbora Baďurová, PhD.


Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

Vyštudovala som filozofiu a etiku na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Počas doktorandského štúdia Systematickej filozofie som sa zaoberala predovšetkým environmentálnou filozofiou, najmä analýzou hodnôt a úcty. Na podobnú problematiku je zameraná aj väčšina mojich publikácií a výskumných aktivít. Moja výskumná a publikačná činnosť sa orientuje aj na rôzne aspekty etickej výchovy. Som zapojená vo viacerých projektoch realizovaných na Katedre etickej a občianskej výchovy- KEGA,  Erasmus + KA2 , (predchádzajúce projekty na KEOV - Visegrad fund (vedúca projektu), KEGA (zástupkyňa vedúcej projektu), VEGA, APVV).

 

Mala som možnosť absolvovať niekoľko prínosných zahraničných študijných i prednáškových pobytov v Rakúsku (Karl Frazens Universität Graz- Aktion Austria-Slovakia postdoc.), Fínsku (University of Helsinki- Helsinki Summer School- Introduction to Bioethics; University of Turku- Finnish government scholarship), Poľsku (University of Maria Curie Sklodowska, Lublin- Erasmus; Institute of ecology and bioethics UKSW, Warszawa- Erasmus+, prednáškový pobyt), Portugalsku (University of Coimbra - Erasmus, prednáškový pobyt) a Írsku (St. Patrick´s College, Dublin City University, Erasmus+, prednáškový pobyt).

 

V roku 2018 som sa v rámci projektu COMET aktívne s referátom zúčastnila okrúhleho stola na prestížnom vedeckom podujatí XXIV World Congress of Philosophy  v Pekingu.

 

Od roku 2017 som členka významnej medzinárodnej organizácie AIPPh a od 2019 významnej medzinárodnej organizácie pre rozvoj kritického myslenia PLATO.

 

Vyučujem alebo som vyučovala prevažne predmety zamerané na etiku, praktickú etiku, dejiny etických teórií, environmentálnu etiku, základy politológie, základy logiky.

 

 

 

 

I have been working at the department since 2012. I studied philosophy and ethics at the Faculty of Arts Matej Bel University. Since my doctoral studies of Systematic Philosophy I have been dealing with the analysis of values and respect in environmental philosophy. My publications and research activities are focused on environmental ethics and ethical education. I am or was involved in several research projects of the department-  KEGA, Erasmus + KA2,  (finished projects at the department - Visegrad fund (project leader), KEGA (deputy of project leader), VEGAAPVV).

 

I had a chance to undertake several study, research or lecture stays abroad: in Austria (Karl Frazens Universität Graz- Aktion Austria-Slovakia for postdocs), Finland (University of Helsinki- Helsinki Summer School- Introduction to Bioethics, University of Turku- Finnish government scholarship), Poland (University of Maria Sklodowska Curie, Lublin, Erasmus; Institute of ecology and bioethics UKSW, Warszawa- Erasmus+, lecture stay), Portugal (University of Coimbra - Erasmus lecture stay) and Ireland (St Patrick's College, Dublin City University, Erasmus +). 

 

In the year 2018 I presented my paper during the round table under the project COMET at prestigious scientific event XXIV World Congress of Philosophy  in Beijing.

 

Since 2017  I have been a member of a distinguished international organisation AIPPh and 2019 of a distinguished international organisation for development of critical thinking PLATO.

 

I teach subjects focused especially on ethics, practical ethics, history of ethical theories, environmental ethics, introduction to political sciences, introduction to logic.