Kde ma nájdete

Mgr. Barbora Baďurová, PhD.


Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

Vyštudovala som filozofiu a etiku na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Počas doktorandského štúdia Systematickej filozofie som sa zaoberala predovšetkým environmentálnou filozofiou, najmä analýzou hodnôt a úcty. Na podobnú problematiku je zameraná aj väčšina mojich publikácií a výskumných aktivít. Moja výskumná a publikačná činnosť sa orientuje aj na rôzne aspekty etickej výchovy. Som zapojená vo viacerých projektoch -COST, KEGA,  Erasmus + KA2 COMET; COMET2 , (predchádzajúce projekty na KEOV - Visegrad fund (vedúca projektu), KEGA (zástupkyňa vedúcej projektu), VEGA, APVV; UGA, VEGA v rámci FF UMB).

 

Okrem účasti na viacerých zahraničných konferenciách som mala možnosť absolvovať niekoľko prínosných zahraničných študijných, odborných, výskumných a prednáškových pobytov v:

 • Rakúsku (Karl Frazens Universität Graz- Aktion Austria-Slovakia postdoc.),
 • Fínsku (University of Helsinki- Helsinki Summer School- Introduction to Bioethics; University of Turku- Finnish government scholarship),
 • Poľsku (University of Maria Curie Sklodowska, Lublin- Erasmus; Institute of ecology and bioethics UKSW, Warszawa- Erasmus+, prednáškový pobyt),
 • Portugalsku (University of Coimbra - Erasmus, prednáškový pobyt)
 • Írsku (St. Patrick´s College, Dublin City University, Erasmus+, prednáškový pobyt),
 • USA (University of North Florida, členka poroty súťaže zameranej na riešenie morálnych dilem HSEB).

 

V roku 2018 som sa v rámci projektu COMET aktívne s referátom zúčastnila okrúhleho stola na prestížnom vedeckom podujatí XXIV World Congress of Philosophy  v Pekingu.

 

Od roku 2017 som členka významnej medzinárodnej organizácie AIPPh a od 2019 významnej medzinárodnej organizácie pre rozvoj kritického myslenia PLATO.  Členka vedeckej rady časopisu Studia Ecologiae et Bioethicae.

 

Vyučujem alebo som vyučovala prevažne predmety zamerané na etiku, praktickú etiku, dejiny etických teórií, environmentálnu etiku, základy politológie, základy logiky.

 

Vybrané certifikáty a ďalšie vzdelávanie:

▪    Existential wellbeing counselling (KU Leuven)

▪    Bioethics (University of Helsinki)

▪    Rhetorics (Harvard University)

▪    Service learning in higher education (CLAYSS)

▪    VŠ pedagogika (UMB)

▪    Projektovanie a manažovanie vedecko-výskumných aktivít (UMB)

▪    Štatistika pre humanitné vedy (UMB)

▪    Účtovníctvo (AV)

▪    Kondičný tréner(SAKT)

 

Výber z publikačnej činnosti https://umb-sk.academia.edu/BarboraBaďurová

 

 

I have been working at the department since 2012. I graduated in philosophy and ethics at the Faculty of Arts Matej Bel University. Since my doctoral studies of Systematic Philosophy I have been dealing with the analysis of values and respect in environmental philosophy. My publications and research activities have been focused on environmental ethics and ethical education. I am or was involved in several research projects of the department- COST, KEGA, Erasmus + KA2 COMET, COMET2  (finished projects at the department - Visegrad fund (project leader), KEGA (deputy of project leader), VEGAAPVV).

 

I had a chance to undertake several study, research, expert or lecture stays abroad:

 • Austria (Karl Frazens Universität Graz- Aktion Austria-Slovakia for postdocs),
 • Finland (University of Helsinki- Helsinki Summer School- Introduction to Bioethics, University of Turku- Finnish government scholarship),
 • Poland (University of Maria Sklodowska Curie, Lublin, Erasmus; Institute of ecology and bioethics UKSW, Warszawa- Erasmus+, lecture stay),
 • Portugal (University of Coimbra - Erasmus lecture stay) ,
 • Ireland (St Patrick's College, Dublin City University, Erasmus +),
 • USA (University of North Florida, member of committee for a contest focused on moral dilemmas HSEB). 

In the year 2018 I presented my paper during the round table under the project COMET at prestigious scientific event XXIV World Congress of Philosophy  in Beijing.

 

Since 2017  I have been a member of a distinguished international organisation AIPPh and 2019 of a distinguished international organisation for development of critical thinking PLATO.

 

Member of scientific council of journal Studia Ecologiae et Bioethicae.

 

I teach subjects focused especially on ethics, practical ethics, history of ethical theories, environmental ethics, introduction to political sciences, introduction to logic.

 

Selected certificates and further education:

▪    Existential wellbeing counselling (KU Leuven)

▪    Bioethics (University of Helsinki)

▪    Rhetorics (Harvard University)

▪    Service learning in higher education (CLAYSS)

▪    University pedagogy (UMB)

▪    Desing and management of scientific research activities (UMB)

▪    Statistics for humanities (UMB)

▪    Accounting (AV)

▪    Personal trainer(SAKT)