Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Mgr. Barbora Baďurová, PhD.


Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

Vyštudovala som filozofiu a etiku na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (Sociálna filozofia Bc. 2004-2007, Aplikovaná etika Bc. 2005-2008, Sociálna filozofia Mgr. 2007-2009) . Počas doktorandského štúdia Systematickej filozofie (2009-2012) som sa zaoberala predovšetkým environmentálnou filozofiou, najmä analýzou hodnôt a úcty. Na podobnú problematiku je zameraná aj väčšina mojich publikácií a výskumných aktivít. Moja výskumná a publikačná činnosť sa orientuje aj na rôzne aspekty etickej výchovy, ako i politickú filozofiu. Som zapojená vo viacerých národných i zahraničných projektoch -COST GDHRNet, COST VOICES, KEGA, Erasmus + PLATO´S EU,  Erasmus + KA2 COMET; COMET2 , (predchádzajúce projekty na KEOV - Visegrad fund (vedúca projektu), KEGA (zástupkyňa vedúcej projektu), VEGA, APVV; UGA, VEGA v rámci FF UMB). 2012-2020 som pôsobila na Katedre etickej a občianskej výchovy PF UMB.

 

Okrem účasti na viacerých zahraničných konferenciách som mala možnosť absolvovať niekoľko prínosných zahraničných študijných, odborných, výskumných a prednáškových pobytov v:

 • Rakúsku (Karl Frazens Universität Graz- Aktion Austria-Slovakia postdoc.),
 • Fínsku (University of Helsinki- Helsinki Summer School- Introduction to Bioethics; University of Turku- Finnish government scholarship),
 • Poľsku (University of Maria Curie Sklodowska, Lublin- Erasmus; Institute of ecology and bioethics UKSW, Warszawa- Erasmus+, prednáškový pobyt),
 • Portugalsku (University of Coimbra - Erasmus, prednáškový pobyt)
 • Írsku (St. Patrick´s College, Dublin City University, Erasmus+, prednáškový pobyt),
 • USA (University of North Florida, členka poroty súťaže zameranej na riešenie morálnych dilem HSEB)
 • Chorvátsku (University of Split, Erasmus+, prednáškový pobyt)

 

V roku 2018 som sa v rámci projektu COMET aktívne s referátom zúčastnila okrúhleho stola na prestížnom vedeckom podujatí XXIV World Congress of Philosophy  v Pekingu.

 

Od roku 2017 som členka významnej medzinárodnej organizácie AIPPh a od 2019 významnej medzinárodnej organizácie pre rozvoj kritického myslenia PLATO.  Členka vedeckej rady časopisu Studia Ecologiae et Bioethicae.

 

Vyučujem alebo som vyučovala prevažne predmety zamerané na etiku, praktickú etiku, dejiny etických teórií, environmentálnu etiku, základy politológie, základy logiky.

 

Vybrané certifikáty a ďalšie vzdelávanie:

▪    Existential wellbeing counselling (KU Leuven)

▪    Bioethics (University of Helsinki)

▪    Rhetoric (Harvard University)

▪    Service learning in higher education (CLAYSS)

▪    VŠ pedagogika (UMB)

▪    Projektovanie a manažovanie vedecko-výskumných aktivít (UMB)

▪    Štatistika pre humanitné vedy (UMB)

▪    Účtovníctvo (AV)

▪    Kondičný tréner(SAKT)

 

Výber z publikačnej činnosti https://umb-sk.academia.edu/BarboraBaďurová

 

I have been working at the department since 2012. I graduated in philosophy and ethics at the Faculty of Arts Matej Bel University (Social Philosophy -Bachelor degree 2004-2007, Applied Ethics - Bachelor degree 2005-2008, Social Philosophy- Master degree 2007-2009). Since my doctoral studies of Systematic Philosophy (2009-2012) I have been dealing with the analysis of values and respect in environmental philosophy. My publications and research activities have been focused on ethics, environmental ethics and ethical education and political philosophy. I am or was involved in several research projects of the department- COST GDHRNet, COST VOICES, KEGA,  Erasmus + PLATO´S EU,  Erasmus + KA2 COMET, COMET2  (finished projects at the department - Visegrad fund (project leader), KEGA (deputy project leader), VEGAAPVV). Between 2012 and 2020 I was working at the Department of Ethical and Civic Education FE MBU.

 

I had a chance to undertake several study, research, expert or lecture stays abroad:

 • Austria (Karl Frazens Universität Graz- Aktion Austria-Slovakia for postdocs),
 • Finland (University of Helsinki- Helsinki Summer School- Introduction to Bioethics, University of Turku- Finnish government scholarship),
 • Poland (University of Maria Sklodowska Curie, Lublin, Erasmus; Institute of ecology and bioethics UKSW, Warszawa- Erasmus+, lecture stay),
 • Portugal (University of Coimbra - Erasmus lecture stay) ,
 • Ireland (St Patrick's College, Dublin City University, Erasmus +),
 • USA (University of North Florida, member of committee for a contest focused on moral dilemmas HSEB)
 • Croatia (University of Split, Erasmus+)

In the year 2018 I presented my paper during the round table under the project COMET at prestigious scientific event XXIV World Congress of Philosophy  in Beijing.

 

Since 2017  I have been a member of a distinguished international organisation AIPPh and 2019 of a distinguished international organisation for development of critical thinking PLATO.

 

Member of scientific council of journal Studia Ecologiae et Bioethicae.

 

I teach subjects focused especially on ethics, practical ethics, history of ethical theories, environmental ethics, introduction to political sciences, introduction to logic.

 

Selected certificates and further education:

▪    Existential wellbeing counselling (KU Leuven)

▪    Bioethics (University of Helsinki)

▪    Rhetoric (Harvard University)

▪    Service learning in higher education (CLAYSS)

▪    University pedagogy (UMB)

▪    Design and management of scientific research activities (UMB)

▪    Statistics for humanities (UMB)

▪    Accounting (AV)

▪    Personal trainer(SAKT)

 

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
15:15 - 17:15
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Prosím, aby ste sa na konzultácie nahlásili vopred. Po dohode mailom (barbora.badurova@umb.sk) alebo telefonicky (048/ 446 4323) je možné prísť konzultovať aj v inom termíne.

Kontaktný formulár

=