Časovo-tématický plán G2

 

 1. Aorist a futúrum – pasívum. Tvorba pasívneho aoristu spoluhláskových slovies. Aorist a futúrum deponentných slovies.
 2. Médium prézenta a imperfekta stiahnutých slovies epsilonových.
 3. Tretia deklinácia – základná sada koncoviek a jej použitie pri zubnicových, hrdelnicových, perných a nt-kmeňoch. Mat-kmene 3. deklinácie.
 4. Particípium prézenta, použitie a čas particípií. Atributívne a substantívne použitie particípia.
 5. Vzťažné zámená. Particípium aoristu – aktívum, médium a pasívum a jeho použitie.
 6. Genitív absolútny. Konjunktív. Infinitív.
 7. Pravidlá sťahovania samohlások. Budúci čas plynných slovies. Ďalšie podstatné mená tretej deklinácie.
 8. Číslovky. Predložkové väzby. Opytovacie a neurčité zámená. Podmienkové súvetia.
 9. Imperatív.
 10. Perfektum – aktívum, médium a pasívum.
 11. Plusquamperfektum. Stupňovanie adjektív a prísloviek. Atematické časovanie.
 12. Slovesá s iótovou zdvojkou. Optatív.
 13. Ný-ové slovesá.   

Literatúra:

HANES, P. Novozmluvná gréčtina pre začiatočníkov. Bratislava : Vydavateľstvo ECM s.r.o., 1998. ISBN 80-85733-57-9

MASARIK, A. Memoračné kartičky k novozmluvnej gréčtine. Tajov : Teofania, 2011. ISBN 978-80-89492-06-0
SOUČEK, J. B.: Řecko – český slovník k Novému zákonu. Praha : KEBF, 1973.

PANCZOVÁ, H. Grécko-slovenský slovník od Homéra po kresťanských autorov. Bratislava : Lingea, 2012. ISBN 978-80-8145-021-1

MOUNCE, W.D. Basics of Biblical Greek: Grammar. Grand Rapids, Michigan : Zondervan Publishing House : 1993. ISBN 0-310-59800-1

MOUNCE, W.D. Morfology of Biblical Greek. Grand Rapids, Michigan : Zondervan Publishing House : 1995. ISBN 0-310-41040-1 

Konzultačné hodiny

Pondelok
09:50 - 11:30
Utorok
-
Streda
08:15 - 09:45
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultácie mimo uvedených časov je možné aj individuálne dohodnúť na tel.: 0905 933 989. Konzultácie k bak. a mgr. prácam aj cez SKYPE vo večerných hodinách

Kontaktný formulár

=