Časovo-tématický plán G1

 

 1. Grécka abeceda. Prízvuk, Grécke sloveso. Indikatív prézenta. Druhá deklinácia – člen mužského a stredného rodu; skloňovanie mužského a stredného rodu.
 2. Stiahnuté slovesá epsilonové.
 3. Prvá deklinácia – člen ženského rodu, skloňovanie ženského rodu.
 4. Maskulína prvej deklinácie. Feminína druhej deklinácie.Adjektíva prvej a druhej deklinácie.
 5. Atributívne a predikatívne adjektívum.
 6. Imperfektum.
 7. Osobné zámena a ich použitie. Ukazovacie zámená.
 8. Médium a pasívum indikatívu prézenta. Deponentné slovesá.
 9. Viazanie slovies s predmetnými pádmi. Datív inštrumentálny.
 10. Imperfektum – aktívum, médium a pasívum.
 11. Futúrum – aktívum a médium. Futúrum spoluhláskových kmeňov.
 12. Prvý aorist – aktívum a médium. Futúrum a aorist stiahnutých slovies epsilonových.
 13. Druhý aorist – aktívum a médium. Skloňovanie zvratných zámen. 

Literatúra:

HANES, P. Novozmluvná gréčtina pre začiatočníkov. Bratislava : Vydavateľstvo ECM s.r.o., 1998. ISBN 80-85733-57-9

MASARIK, A. Memoračné kartičky k novozmluvnej gréčtine. Tajov : Teofania, 2011. ISBN 978-80-89492-06-0
SOUČEK, J. B.: Řecko – český slovník k Novému zákonu. Praha : KEBF, 1973.

PANCZOVÁ, H. Grécko-slovenský slovník od Homéra po kresťanských autorov. Bratislava : Lingea, 2012. ISBN 978-80-8145-021-1

MOUNCE, W.D. Basics of Biblical Greek: Grammar. Grand Rapids, Michigan : Zondervan Publishing House : 1993. ISBN 0-310-59800-1

MOUNCE, W.D. Morfology of Biblical Greek. Grand Rapids, Michigan : Zondervan Publishing House : 1995. ISBN 0-310-41040-1 

Konzultačné hodiny

Pondelok
09:50 - 11:30
Utorok
-
Streda
08:15 - 09:45
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultácie mimo uvedených časov je možné aj individuálne dohodnúť na tel.: 0905 933 989. Konzultácie k bak. a mgr. prácam aj cez SKYPE vo večerných hodinách

Kontaktný formulár

=