Cieľ:

Vokálna pedagogika a jej cieľ. Výchova od nadšenia pre spev k  technicko – umeleckým schopnostiam.

Kompetencie:

Poznať historické súvislosti. Vokálno – umelecké štýly. (Talianska opera, moderná operná literatúra.. a pod).

 

 

 

 
   

 

Tematické okruhy:

          1.týždeň :  Úvod do problematiky. Cieľ vokálnej pedagogiky

 

2.týždeň : Pravidlá úspešnej interpretácie, jednota hudby a textu = umelecké dielo

          vedieť všetko o interpretovanom diele, vystúpenie je udalosť očakávaná,   

                zodpovedná a radostná

 

3.týždeň : Poznámky k interpretácii, Zvuk - oblasť, kde sa interpret približuje tvorcovi hudby

                 Frázovanie  -logika rozvíjania hudobnej myšlienky, Tempo - jeden  

                 z najdôležitejších faktorov, Dynamika - mohutný prostriedok výraznosti hudby,

                 vnútorná prirodzená vlastnosť hudby

 

4.týždeň : Základné druhy speváckych hlasov  ( príklady )

 

5.týždeň : Otázky štýlu a štýlovosti. Štýlovosť. Štýlové epochy

                 Štýl, smer, škola

         

6.týždeň : Štýlová interpretácia. Rekonštrukcia. Aktualizácia

 

          7.týždeň : Prvé školy pre výchovu spevákov. Do 16.stor. - učilištia pre výchovu spevákov

                R. 1562 – prvá skutočná škola spevu.  Caccini (1550 – 1615) – založil vo Florencii

                školu sólového spevu. 17. – 18. stor. – obdobie belcanta

 

8.týždeň : Spevácke školy – štýly spevu. Francúzsky, nemecký, taliansky, komorný

 

          9.týždeň :                                                                                                                         Stredoveká vokálna hudba. Formy duchovnej hudby (accentus -  viazaný, recitatívny spev, concentus – melodickejší spev, ktorý sa neskôr delil na sylabický  a melizmatický).

 

10.týždeň:  Stredoveká vokálna hudba. Formy svetskej hudby ( truvéri, minnesängri ).

 

11.týždeň : Štýlové znaky kompozičnej techniky renesancie (polyfónnia, viaczborová faktúra)

 

12.týždeň : Vokálna hudba v období baroka. Formy chrámovej hudby (omša, pašie, oratórium

 

13. týždeň : Opakovanie, Ukážky...

 

 

Literatúra:

Raninec, J.: Vývin tvorby a interpretácie vokálnych skladieb, AU Banská Bystrica, 2005, ISBN 80-89078-14-1

 

Harmonogram priebežnej kontroly:

 

-          ústne overovanie vedomostí                    priebežne       

-          písomné overovanie vedomostí               1-krát za semester      

-       aktívna účasť na seminári                        (max 3 absencie!)      

Požiadavky:

1. Dochádzka a aktívna účasť, pripravenosť na semináre

2. Seminárna práca - odprezentovať

Konzultačné hodiny

Pondelok
10:40 - 12:05
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
10:40 - 12:05
Piatok
-
tiež podľa vopred dohodnutého termínu

Kontaktný formulár

=