Cieľ:

Získať, resp. rozvinúť základné intonačné a sluchové schopnosti v rámci molovej diatoniky, upevniť si intonačné opory pre jednotlivé intonačné stupne v molovej tónine a zvládnuť sluchovú analýzu  durového a molového kvintakordu a jeho obratov.

Kompetencie: 

Vedomosti a zručnosti – spoznať metódy vokálnej intonácie so zreteľom na tonálnu metódu solmizačnú a relatívnu solmizáciu. Naučiť sa prakticky používať fonogestiku. Získať a upevniť si schopnosť bezpečne sa orientovať v škále durovej a molovej diatoniky, intonovať všetky stupne v rámci rozšírenej oktávy, ovládať intonačne i analyticky základné harmonické štruktúry v rámci dur a molový kvintakord. Schopnosti – preukázať schopnosť analyzovať tónorod durovej škály vo všetkých tóninách kvintového a kvartového kruhu. Schopnosť analýzy intervalových vzdialeností v rámci jednej oktávy, durového kvintakordu, jeho obratov a molového kvintakordu. Analyzovať úryvky skladieb, resp. piesňové útvary jednohlasné správne rytmicky i melodicky

 

 

 
   

 

Tematické okruhy:

          1.týždeň :                                                                                                                         Opakovanie intonačných cvičení v rámci durovej diatoniky. Opakovací diktát (D5, M5, D6, D64. Rytmizácia.                                                                                                                                       Sluchová analýza (opakovanie z zim. semestra) 

 

2.týždeň :                                                                                                                                   Intonácia M5, rozšíreného, intonačné cvičenia.                                                                                      Sluchová analýza diatonických kombinácií M5 s D5 a jeho obratmi, analýzy intervalov ako dvojzvukov.                                                                                                                                             Rytmické cvičenie: synkopa v kombináciách s pomlčkami.

         

3.týždeň : Intonácia v rámci prirodzenej molovej tóniny. Cvičenia solmizačné, úryvky a výber cvičení z učebnice HV pre 5. roč. Sluchová analýza rytmicko-mel. úryvkov v rámci prirodzenej molovej tóniny. Tvorenie samostatných rytmicko-melodických príkladov v rozsahu 8-mych taktov.

         

4.týždeň :                                                                                                                                   Intonácia a upevnenie rozšíreného M5 a odvodenie M6. Jeho solmizačná intonácia a intervalová analýza. Precvičenie v melodických obmenách a diatonických postupoch v rôznych kombináciách. Opakovanie intonácie v6 (solmizačne i nápevkom).

                                                                                                                                                   Sluchová analýza M6, a intervalov ako dvojzvukov. Rytmizácia.

 

          5.týždeň :                                                                                                                         Opakovanie a previerka intonačných zručností, sluchový diktát č1. 

 

6.týždeň: Intonácia v rozsahu molovej harmonickej tóniny – vyvodenie, precvičenie fonogestikou solmizačné, zadanie úloh.

                 Výber cvičení z uč. pre 5. roč. Tvorenie intonačných príkladov.

Sluchová analýza intervaly súzvukom, akordy M5 a D5 súzvukom. Rytmické cvičenia v osminových taktoch

 

7.týždeň : Intonácia molového kvarsextakordu, vyvodenie, precvičenie (solmizačné, nápevkom), zadanie úloh (melodické obmeny a diatonické kombinácie)

                 Sluchová analýza. Obraty rytmizovane v taktoch štvrťových.

 

8.týždeň : Opakovanie M64, tvorenie krátkych diatonických cvičení s použitím zatiaľ intonovaných trojzvukov (D5 s obratmi a M5 s obratmi).

Spev z listu v molových tóninách, jedno a dvojhlasné príklady.

 

9. týždeň : Precvičenie a upevnenie prebratého učiva.

Rytmicko – melodický diktát č.2.

 

10.týždeň:Intonácia v molových tóninách melodických. Vyvodenie, precvičenie a zadanie úloh. Využitie materiálu z uč. HV pre 5. a 6. ročník. Intonácia podľa tabuliek, spev z listu.

                                Sluchová analýza melodického dvojhlasu (jednoduchý stranný pohyb).

 

11.týždeň :              Intonácia dur. a mol kvintakordu a ich obratov v harmonických funkciách : T 5-ak. - S-6/4 D 6-ak., T 6-ak. – S 5-ak – D 6/4, T 6/4 - S 6 - D5-ak. Opakovanie a preskúšanie z prebratého učiva. Spev z listu molových tónin.

 

12. - 13.      Precvičovanie a upevnenie celého učiva. Sluchový diktát č 3.

týždeň        Sluchová analýza a rytmické cvičenie. Zápočtový diktát - 4.

 

 

Literatúra:

Janíčková, Gajdoš: Intonácia a sluchová analýza I. PdF. Banská Bystrica, 1977.

Felix, B. – Janíčková, S.: Hudobná výchova I a II. B. Bystrica, PdF. UMB 1996, 1997.

Zika P.: Intonácia pre konzervatórium. SPN Bratislava, 1988.

Kofroň J.: Učebnice intonace a rytmu. Supraphon Praha, 1967.

Kol. autorov. Intonace. PF Ostravské univerzity, Ostrava, 1993.

Piesňový a zborový hudobný materiál

 

Harmonogram priebežnej kontroly:

 

-          ústne overovanie vedomostí                    2-krát za semester       20%

-          písomné overovanie vedomostí               4-krát za semester       50%

-       aktívna účasť na seminári                        (max 3 absencie!)       30%

Požiadavky:

1. Dochádzka a aktívna účasť, pripravenosť na vyučovanie

2. Absolvovanie predpísaného počtu sluchových diktátov s potrebným bodovým ziskom. (podľa kreditového systému - min. 64b.

Konzultačné hodiny

Pondelok
10:40 - 12:05
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
10:40 - 12:05
Piatok
-
tiež podľa vopred dohodnutého termínu

Kontaktný formulár

=