Vyjadrenie k návrhu zákona

Vyjadrenie vedenia PF UMB k návrhu zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Vedenie Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici  podporuje uznesenie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave k návrhu zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, zverejnené na webovej stránke fakulty (https://fns.uniba.sk/2019uznesenie).

Návrh zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch do okruhu poskytovateľov kvalifikačného vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov popri vysokých školách začleňuje aj organizácie zriadené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, napr. Metodicko-pedagogické centrum.  Kvalifikačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (doplňujúce pedagogické štúdium, rozširujúce štúdium) pritom doposiaľ poskytovali výlučne vysoké školy v rámci riadne akreditovaných študijných programov, čím bola garantovaná kvalita nadobudnutej odbornej spôsobilosti pedagogických a odborných zamestnancov. Preto kategoricky žiadame, aby bolo kvalifikačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (doplňujúce pedagogické štúdium, rozširujúce štúdium) naďalej ponechané výlučne v kompetenciách vysokých škôl, ktoré na to získali akreditáciu.

Banská Bystrica, 22.3. 2019