Linka psychologickej pomoci z katedry psychológie PF UMB „SenSkype“ spustená!

Linka psychologickej pomoci „SenSkype“ spustená!

2. apríla 2020 (budúci) psychológovia Katedry psychológie Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici spustili Linku psychologickej pomoci a podpory „SenSkype“ („Skype-ujeme“ so seniormi). Pri zrode projektu bola myšlienka iniciátoriek, prof. PhDr. Evy Sollárovej, CSc., a doc. PaedDr. Lady Kaliskej, PhD., ktoré si uvedomovali nutnosť prispieť svojím profesionálnym aj ľudským vkladom pri riešení aktuálnej situácii s vírusom COVID-19 na Slovensku. Vďaka obmedzeniam a opatreniam chrániť sa pred šírením Koronavírusu sa výrazne zhoršila a sťažila situácia tým, ktorí patria k najohrozenejším občanom Slovenskej republiky, t.j. seniorom umiestneným v zariadeniach sociálnych služieb. Zároveň sme si uvedomili, že „v prvej línii ohrozených“ stojí aj celý zdravotnícky, opatrovateľský, či technický personál zariadení, ktoré sa starajú o našich seniorov.

Po úvahách kde, s kým a ako projekt realizovať, padlo rozhodnutie ponúknuť ho Zariadeniu sociálnych služieb Viničky v Nitre, ktorého zriaďovateľom je VÚC Nitra. Zariadenie má takmer 200 klientov – seniorov s vekovým priemerom 80-rokov a takmer 150 zamestnancov. Vedenie zariadenia na čele s riaditeľkou, PhDr. Jankou Moravčíkovou, PhD., ponuku s nadšením privítalo a za pomoci Bc. Janky Tráčovej zabezpečuje organizačnú a technickú podporu aktuálne prebiehajúceho projektu.
Na vytvorenie tímu autorky myšlienky oslovili študentov 2. ročníka bakalárskeho štúdia odboru psychológia a všetkých študentov magisterského štúdia odboru psychológia. Záujem prejavilo 16 študentov! (čo príjemne prekvapilo všetkých zúčastnených, keďže sa pre obidve strany jedná o novú skúsenosť realizovania online psychologického poradenstva).

Celý tím dva týždne venoval odbornej príprave a organizačnému a technickému zabezpečeniu projektu SenSkype. Projekt sa tak stáva prvým a originálnym v našich univerzitných podmienkach, lebo aktívne umožňuje rozvoj psychologicko-poradenských zručností (budúcich) psychológov a zároveň poskytuje dennú špecifickú psychologickú starostlivosť seniorom zo zariadenia Viničky (4x do týždňa) a zároveň ich podpornému personálu (1x do týždňa). Online priestor tak vytvoril kvalitnú náhradu osobného kontaktu klienta s poradcom v súčasnej krízovej situácii. Zároveň autorky projektu poskytujú na dennej báze individuálnu supervíziu a raz týždenne skupinovú supervíziu pre všetkých poradcov.

Realizátori vstúpili do projektu so záväzkom, že zostanú pracovať na linke do času trvania aktuálnych obmedzení, čo určite predstavuje niekoľkomesačnú perspektívu. Tým sa naplní aj parameter ich osobnej (budúcej) psychologickej zodpovednosti pri práci s klientami.

Veríme, ale zároveň už aj konštatujeme, že projekt prináša osobné a ľudské obohatenie na obidvoch stranách, ale je zároveň aj výzvou pre študentov zvládnuť psychologické poradenstvo online a zároveň porozumenie a ovládanie informačno-komunikačných technológií na strane „skúsenejšej generácii“. Zároveň sa môže stať inšpiráciou a výzvou pre ostatných v pomáhajúcich profesiách.

Držte nám palce ...a pozrite ako sa nám darí.... (Fotografia bola urobená a zdieľaná so súhlasom aktérov.)
Lada Kaliská & Eva Sollárová

„Povaha činnej lásky je zjavná z toho, že sa opiera o isté prvky všetkým druhom lásky.
Je to starostlivosť, úcta, zodpovednosť a poznanie.“ (E. Fromm)