Krajina Hláskovo

Viete kde je KRAJINA HLÁSKOVO?

Hláskovo je svet, v ktorom žijú všetky hlásky slovenskej abecedy. Nájdete v ňom krajiny, v ktorých hlásky bývajú a navštevujú sa...
Učiteľky a výskumné pracovníčky z Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici sa už niekoľko rokov aktívne venujú aj problematike vzdelávania detí zahraničných Slovákov. V rámci svojich aktivít pripravujú výskumy, štúdie, vedú metodické školenia pre učiteľov a vytvárajú pre deti v zahraničí didaktický materiál a učebné pomôcky na skvalitnenie vzdelávania v slovenskom jazyku. A takto vznikla aj úžasná KRAJINA HLÁSKOVO, o ktorej sa dozviete viac na https://www.krajinahlaskovo.sk/
Webstránka Krajina Hláskovo je súčasť projektu KEGA 019/UMB-4/2020 Príprava interaktívneho prostredia Krajina Hláskovo na podporu výučby slovenského jazyka pre deti Slovákov žijúce v zahraničí.

Vedúca riešiteľka projektu:
Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.
Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB v Banskej Bystrici

Riešiteľský kolektív:
prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD.
Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB v Banskej Bystrici

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.
Katedra andragogiky a pedagogiky PF UMB v Banskej Bystrici

Mgr. Petra Fridrichová, PhD.
Katedra andragogiky a pedagogiky PF UMB v Banskej Bystrici

Anna Gálisová, PhD.
Katedra slovenského jazyka a komunikácie FF UMB v Banskej Bystrici

Externá spolupráca:
Mgr. Dagmara Smalley (Veľká Británia)