Najvýznamnejšie publikačné výstupy:

AFC     Classroom discipline problems from the teacher point of view / Ružena Čiliaková, Alena Doušková, Ivana Ivanová.In SGEM 2016 : 3rd international multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts, 24-30 August 2016, Albena. Vol. 3, Education and educational research. - 1. vyd. - Sofia : STEF92 Technology, 2016. - ISBN 978-619-7105-72-8. - S. 109-116.
[ČILIAKOVÁ, Ružena (34%) - DOUŠKOVÁ, Alena (33%) - IVANOVÁ, Ivana (33%)]. - Článok je evidovaný v databáze WoS.

AFC     Inappropriate behaviour in the primary Slovak and Dutch classroom and strategies for managing student behaviour / Ivana Ivanová, Ružena Čiliaková, Alena Doušková.
In SGEM 2016 : 3rd international multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts, 24-30 August 2016, Albena. Vol. 3, Education and educational research. - 1. vyd. - Sofia : STEF92 Technology, 2016. - ISBN 978-619-7105-72-8. - S. 469-476.
[IVANOVÁ, Ivana (34%) - ČILIAKOVÁ, Ružena (33%) - DOUŠKOVÁ, Alena (33%)]. - Článok je evidovaný v databáze WoS.

AFC     Curriculum seen through the eyes of elementary school teachers in Slovakia / Zuzana Lynch ... [et al.].
In SGEM 2016 : 3rd international multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts, 24-30 August 2016, Albena. Vol. 3, Education and educational research. - 1. vyd. - Sofia : STEF92 Technology, 2016. - ISBN 978-619-7105-72-8. - S. 165-172.
[LYNCH, Zuzana (25%) - TRNKA, Marian (25%) - DOUŠKOVÁ, Alena (25%) - SABO, Róbert (25%)]. - Článok je evidovaný v databáze WoS.

AFC     Educational centres for Slovaks living abroad: issues and perspective / Alena Doušková, Soňa Kariková, Dagmara Smalley.
In ICERI 2019 : 12th international conference of education, research and innovation, 11. - 13. 11. 2019, Seville, Spain : conference proceedings. - 1. vyd. - Valencia : International association of technology, education and development (IATED), 2019. - ISBN 978-84-09-14755-7. - ISSN 2340-1095. - Pp. 6469-6473.
[DOUŠKOVÁ, Alena (34%) - KARIKOVÁ, Soňa (33%) - SMALLEY, Dagmara (33%)]. - Príspevok je evidovaný v databáze WoS.

AAA     Slovak educational centres in Western EU countries = slovenské vzdelávacie centrá v krajinách západnej Európy : problems and perspectives / Alena Doušková ... [et al.] ; ed. Miroslav Krystoň, rec. Beata Kosová, Jaroslav Veteška. - 1. vyd. - Praha : Česká andragogická společnost, 2018. - 66 s. [3,30 AH]. - ISBN 978-80-906894-5-9
[DOUŠKOVÁ, Alena (30%) - KARIKOVÁ, Soňa (30%) - ROVŇANOVÁ, Lenka (30%) - ŠIMONIOVÁ ČERNÁKOVÁ, Ružena (2%) - VAŠAŠOVÁ, Zlata (8%) - KOSOVÁ, Beata (rec.) - VETEŠKA, Jaroslav (rec.)] biblio/86366

AAB     Problémy a perspektívy primárnej edukácie / Alena Doušková, Štefan Porubský a kol. ; rec. Gabriela Porubská, Alica Petrasová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2011. - 168 s. [9,79 AH]. - ISBN 978-80-557-0183-7
[DOUŠKOVÁ, Alena (11%) - FILIPIAK, Ewa (11%) - JANÍK, Tomáš (11%) - KASÁČOVÁ, Bronislava (11%) - KORIM, Vojtech (11%) - KOSOVÁ, Beata (11%) - LUKÁŠOVÁ, Hana (11%) - PORUBSKÝ, Štefan (11%) - SPILKOVÁ, Vladimíra (11%) - PORUBSKÁ, Gabriela (rec.) - PETRASOVÁ, Alica (rec.)]. - Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0026-07.

AAB     Vysokoškolské vzdelávanie učiteľov : vývoj, analýza, perspektívy / Beata Kosová ... [et al.] ; rec. Vladimíra Spilková, Erich Petlák, Mária Šnídlová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2012. - 143 s. [9,50 AH]. - ISBN 978-80-557-0353-4
[KOSOVÁ, Beata (43%) - DOUŠKOVÁ, Alena (10%) - KASÁČOVÁ, Bronislava (10%) - PORUBSKÝ, Štefan (5%) - KMEŤOVÁ, Jarmila (2%) - LÁSZLÓ, Karol (2%) - PETROVÁ, Gabriela (15%) - DUCHOVIČOVÁ, Jana (12%) - PETRASOVÁ, Alica (1%) - SPILKOVÁ, Vladimíra (rec.) - PETLÁK, Erich (rec.) - ŠNÍDLOVÁ, Mária (rec.)]

AAB     Profesijná praktická príprava budúcich učiteľov / Beata Kosová, Alena Tomengová ... [et al.] ; rec. Erich Petlák, Marta Černotová, Anna Šperková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - 226 s. [11,27 AH]. - ISBN 978-80-557-0860-7
[KOSOVÁ, Beata (21%) - TOMENGOVÁ, Alena (9%) - DUCHOVIČOVÁ, Jana (15%) - DOUŠKOVÁ, Alena (29%) - ŠVEDA, Dušan (7%) - FRIDRICHOVÁ, Petra (6%) - PAVLOV, Ivan (3%) - PETRASOVÁ, Alica (3%) - KMEŤOVÁ, Jarmila (3%) - PORTIK, Milan (2%) - VALACHOVÁ, Daniela (2%) - PETLÁK, Erich (rec.) - ČERNOTOVÁ, Marta (rec.) - ŠPERKOVÁ, Anna (rec.)]

AAB     Prvouka - učenie o sebe, prírode a spoločnosti : rozvíjajúce vyučovanie v elementárnych triedach / Alena Doušková ; rec. Beata Kosová. - 1. vyd. - Prešov : Metodické centrum, 2001. - 119 s. [5,55 AH]. - ISBN 80-8045-247-4
[DOUŠKOVÁ, Alena (100%) - KOSOVÁ, Beata (rec.)]

AAB     Intervenčné spôsobilosti cvičných učiteľov = Effects of teacher trainer interventions : výstupný materiál z riešenia výskumnej úlohy projektu VEGA č. 1/4503/07 / Alena Doušková, Marian Trnka ; rec. Bronislava Kasáčová, Katarína Čižmárová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2009. - 72 s. [3,00 AH]. - ISBN 978-80-8083-896-6
[DOUŠKOVÁ, Alena (50%) - TRNKA, Marian (50%) - KASÁČOVÁ, Bronislava (rec.) - ČIŽMÁROVÁ, Katarína (rec.)]

AAB     Stratégie výučby prírodovedy v primárnom vzdelávaní / Ružena Tomkuliaková, Alena Doušková ; rec. Erich Petlák, Ladislav Podroužek. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2012. - 156 s. [9,00 AH]. - ISBN 978-80-557-0386-2
[ČILIAKOVÁ, Ružena (70%) - DOUŠKOVÁ, Alena (30%) - PETLÁK, Erich (rec.) - PODROUŽEK, Ladislav (rec.)]

AAB     Škola a kurikulum - transformácia v slovenskom kontexte / Štefan Porubský ... [et al.] ; rec. Erich Petlák, Ivan Pavlov. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. - 220 s. [11,01 AH]. - ISBN 978-80-557-0838-6
[PORUBSKÝ, Štefan (13%) - KOSOVÁ, Beata (10%) - DOUŠKOVÁ, Alena (12%) - TRNKA, Marian (10%) - POLIACH, Vladimír (12%) - FRIDRICHOVÁ, Petra (11%) - SABO, Róbert (8%) - ADAMCOVÁ, Eva (13%) - LYNCH, Zuzana (3%) - CACHOVANOVÁ, Radka (4%) - SIMANOVÁ, Lýdia (4%) - PETLÁK, Erich (rec.) - PAVLOV, Ivan (rec.)]

AAB     Freinetovské inšpirácie v projektovej rovine predprimárneho kurikula : aplikácie na prírodovedné vzdelávanie / Zuzana Lynch, Alena Doušková ; rec. Beata Kosová, Alica Petrasová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - 166 s. [6,15 AH] : Prílohy s. 120-165. - ISBN 978-80-557-0881-2
[LYNCH, Zuzana (70%) - DOUŠKOVÁ, Alena (30%) - KOSOVÁ, Beata (rec.) - PETRASOVÁ, Alica (rec.)]

BCI     Učenie sa žiaka v prírodovednom a spoločenskom kontexte : učebné texty pre študentov elementárnej a predškolskej pedagogiky / Alena Doušková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2003. - 144 s. [6,60 AH]. - V roku 2006 dotlač s rovnakým ISBN: Doušková, Alena. Učenie sa žiaka v prírodovednom a spoločenskom kontexte : učebné texty pre študentov elementárnej a predškolskej pedagogiky. [1. vyd.] dotlač. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2006. 143 s. ISBN 80-8055-807-8. - ISBN 80-8055-807-8
[DOUŠKOVÁ, Alena (100%)]

Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov k 14. 4. 2021 - výpis z Univerzitnej knižnice UMB v Banskej Bystrici

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultáciu je potrebné dohodnúť vopred mailom.

Kontaktný formulár

=