prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD.
Pedagogická fakulta UMB - Katedra EPPg Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Profesijná charakteristika

Prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD. pracuje na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici od roku 1988. Od mája 2017 pôsobí vo funkcii zástupkyne vedúcej Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB. Garantuje bakalársky študijný program predškolská a elementárna pedagogika. Dlhodobo sa zaoberá otázkami teoretickej a praktickej prípravy učiteľov pre primárny stupeň školy. Predmetom jej odborného záujmu je oblasť didaktiky primárneho stupňa školy s dôrazom na otázky riadenia výučby a vedenia žiakov v procesoch učenia sa. Zameriava sa na disciplíny: didaktika a školský manažment, elementárna pedagogika, predškolská didaktika, alternatívne pedagogické koncepcie (Freinetovská pedagogika) a emocionálna výchova. Vedie doktorandov v príbuzných témach dizertačných prác. Venuje sa aj problematike Slovákov žijúcich v zahraničí v rámci projektu MŠVVaŠ SR Vplyv edukačných sociokultúrnych faktorov na utváranie národnostnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí, a to najmä v oblasti vzdelávania učiteľov a tvorby podporných didaktických prostredkov na výučbu slovenského jazyka a reálií.

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultáciu je potrebné dohodnúť vopred mailom.

Kontaktný formulár

=