Mgr. Terézia Bahledová, PhD.

Moja túžba po štúdiu sa premenila na životný štýl. 

"Úspešným sa človek stáva pozitívnym prístupom k ľuďom a ku svojej práci, najmä ak ju vníma ako zmysluplnú"

 

Ako absolventka Gymnázia v Leviciach som si v roku 2000 vybrala z troch vysokých škôl, na ktoré ma prijali, práve Pedagogickú fakultu UMB, pretože ma oslovila priateľskou a pozitívnou atmosférou, ktorá vládla na oboch katedrách, kde som mienila študovať.

            Vtedajšia Katedra hudobnej výchovy a Katedra slovenského jazyka a literatúry boli prerastené študijnou náladou a motivujúcou pracovnou disciplínou. Táto voľba sa napokon stala inšpiráciou, moja túžba po štúdiu sa premenila na životný štýl, ktorý neustal ani po ukončení magisterského štúdia. Po roku praxe som sa preto vrátila na Katedru hudobnej výchovy ako doktorandka prof. Mgr. Bela Felixa, PhD., kde som dostala priestor povýšiť svoje akademické štúdiá na vedecké bádanie. V tomto čase som veľa cestovala a zúčastnila som sa pracovných ciest a konferencií na Slovensku i v zahraničí, stala som sa autorkou niekoľkých príspevkov v odborných periodikách a spoluautorkou dvoch odborných publikácií. Súčasne som skomponovala niekoľko detských piesní a hudbu pre svoje prvé detské hudobné divadlo.

            V procese tvorby dizertačnej práce ma posúvalo dopredu štúdium vyučovacieho štýlu pána profesora a to vo vyučovaní študentov, detí i dospelých. Obohacujúce odborné diskusie o kvalitatívnych a kvantitatívnych rozmeroch skúmaných téz ma naučili trpezlivosti, vytrvalosti a tiež tomu, že pokiaľ neviem zmeniť fakty, musím zmeniť zmýšľanie. No najmä, osvojila som si myšlienku, že úspešným sa človek stáva pozitívnym prístupom k ľuďom a ku svojej práci, najmä ak ju vníma ako zmysluplnú.

            Po ukončení doktorandského štúdia som sa venovala rodine, ktorú sme si s manželom, tiež absolventom Pedagogickej fakulty UMB, založili v Lučenci. Pôsobila som ako riaditeľka Súkromného gymnázia v Lučenci, kde som pracovala s kolektívom angažovaných učiteľov. V súčasnosti som vo vedení Cirkevnej základnej školy sv. Jána Bosca v Lučenci, ktorá v ostatných rokoch zaznamenáva pozoruhodný vzostup. Aktívne sa zúčastňujem na spoločenskom dianí mesta Lučenec, príležitostne ako moderátorka kultúrnych podujatí. Som Pedagogickej fakulte vďačná za výborné podmienky pre štúdium, za veľké množstvo podnetov na premýšľanie a to cez hudbu, početné literárne diela i jazykovedu, za kritické hodnotenie zaužívaných modelov zmýšľania a správania sa. Vedeniu katedry hudobnej výchovy vďačím za účasť na mnohých zájazdoch so speváckym zborom Mladosť po Slovensku a do zahraničia, čo mi ukázalo, že náš pohľad na vec nemusí byť tým jediným a univerzálnym pohľadom.

            Dodnes sledujem aktivity svojej Alma mater, teší ma, akým spôsobom napreduje a približuje sa mladým ľuďom a novým trendom vo vzdelávaní. Je dynamická, pestrá, priebojná a aktuálna. Som hrdou absolventkou Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.