10 ROKOV

 KATEDRY EVANJELIKáLNEJ TEOLógIE AMISIE

 

RNDr. Dalibor Krupa, CSc., D. Phil. – prvý predseda Združenia evanjelikálnych cirkví

 

Za dlhé roky náboženskej neslobody a často aj priameho prenasledovania, kedy sa povolená aktivita náboženského života smela odohrávať iba na verejných zhromaždeniach, výlučne na pôde kostolov a modlitební, sa  samovzdelávanie stalo jedným z najdôležitejších prvkov veriacich ľudí. Postupne sme sa naučili čoraz lepšie využívať svoje súkromné prostredie na mnohé aktivity, ktoré boli vrchnosťou považované za nebezpečné a na verejnosti zakázané. Medzi takéto aktivity patrí aj vzdelávanie a príprava na aktívnu duchovnú službu. Výchova mladých kresťanských pracovníkov v duchu evanjelikálnej teológie, zdôrazňujúcej znovuzrodenie a osobné povolanie, nebola na pôde stranou kontrolovaných teologických fakúlt vôbec mysliteľná.

Štýlom duchovnej práce sme sa viac priblížili prvotnej cirkvi, kde sa výchova nových vodcov, kazateľov, evanjelistov, diakonov, misionárov, pastierov a učiteľov diala formou osobnej výchovy apoštolmi v podmienkach prenasledovania.

Čomu naučili svojich nasledovníkov? Tomu, čomu ich učil ich Majster a Pán. Učili ich premýšľať o Božom slove, rozjímať o tom, čo to slovo znamená a čo znamenajú večne platné Božie pravdy pre ich život. Učili sa o nich nielen premýšľať, ale na ich základe aj konať. Učili sa byť viac v Božej prítomnosti ako v prítomnosti svojich žiakov. Byť dlhšie s Bohom v súkromí ako byť na verejnosti s ľuďmi. Prijali to, že svoju prvoradú zodpovednosť majú nie pred verejnosťou, ale pred Bohom. 

O Mojžišovi čítame, že "vchádzal pred tvár Hospodinovu aby hovoril s ním a keď vyšiel von, hovoril synom Izraelovým to, čo mu bolo prikázané". (Exodus 34.34) Toto je biblický princíp. Nikto nemá morálne právo hovoriť ľuďom čo majú robiť, ak predtým nebol dlhý čas pred tvárou Pánovou a ho počúval. Nikto nemá právo hovoriť ľuďom o Bohu, ak predtým nehovoril s Bohom o ľuďoch. Boží prorok musí najprv viac času venovať modlitbám v svojom súkromí ako čo potom strávi na verejnosti kázaním.

Jedna lastovička ešte neznamená jar, ani jeden horúci deň ešte neznamená, že je už leto. Krátka modlitba pred bohoslužbou nestačí na to, aby priniesla ovocie. Ako pôda musí byť najprv riadne prehriata slnkom, kým začne vydávať svoju úrodu, tak musí byť aj kresťanovo srdce ponorené v modlitbe, než sa zjaví duchovné ovocie.

Už 10 rokov máme svoju Biblickú školu – máme katedru teológie na jednej z popredných slovenských univerzít. Máme slobodu, nemusíme sa pred nikým schovávať. Prípravu nových kresťanských pracovníkov môžeme rozvíjať do nepredvídaných rozmerov. Máme možnosti pripraviť ich po každej stránke. Môžeme ich naučiť sa cudzie jazyky, môžeme ich konfrontovať s rôznymi teologickými smermi, oboznámiť ich s rôznymi filozofickými systémami, nárokujúcimi si ovládať mysle súčasných lúdi. Je to privilegovaná generácia kresťanov, čo sa týka možností ich rastu. Otvárajú sa pred nimi možnosti ďalej sa vzdelávať na najlepších teologických školách sveta, čaká na nich domáca aj zahraničná misia.

Keď Pán Boh prehovoril k Jeremiášovi, vyvolalo to u neho údiv: "Ó, Pane Hospodine, ja neviem hovoriť, lebo som dieťa!" (Jeremiáš 1.6) Kazateľ A.W.Tozer sa vyjadril takto: "Teológia nepozná žiadne "Ó". Teológia sa snaží zredukovať to, čo vieme o Bohu, do intelektuálnej terminológie a keď to intelekt dokáže pochopiť, vie nájsť na to aj príslušné slová. No keď sa Boh vo svojom majestáte zjaví mysli človeka úžasný, nesmierny a nepredstaviteľný, vtedy sa myseľ ponorí do ticha a srdce vykríkne "Ó Pane Hospodine!". Je rozdiel medzi teologickým poznaním a duchovnou skúsenosťou, je rozdiel medzi poznaním Boha z počutia a poznaním Boha stretnutím sa s ním. Tento rozdiel nie je iba verbálnym rozdielom, je to skutočný, životne dôležitý rozdiel."

Ako bude vyzerať naša Biblická škola a naši študenti o ďalších 10 rokov? Čo im dokážeme dať? Dokážeme súčasne rozvíjať hĺbku ich teologického poznania spolu so schopnosťou diviť sa a nadchýnať pre to čo Pán Boh koná, alebo to budú už iba zaujímavé teologické názory a vedomosti, možno vzrušujúce pre iných teológov a filozofov, ale nezaujímavé pre misiu a rast Božieho kráľovstva? Naučíme ich tajomstvu tichosti v Božej prítomnosti, aby mohli vychádzať do verejnosti a mocne zvestovať Božiu vôľu?

To závisí v prvom rade od nás učiteľov! Nevytratíme iskru zapaľujúceho duchovného života? Dokážeme žiť svoj život ako priebežnú modlitbu, alebo podľahneme zhonu denných starostí? Ak budeme s Pánom v tichosti súkromia dlhšie ako s ľuďmi na verejnosti, zdroj múdrosti nám nikdy nevyschne. Ak budeme mat srdcia otvorené prílivu Ducha, tak to, čo bude z nás vychádzať nás nevyčerpá a my, aj naši nasledovníci budeme oplývať chlebom pre hladujúcich. Budú schopní diviť sa v Božej prítomnosti a hovoriť o tom iným ľuďom. Spoliehaním sa na Božie zdroje budeme stále viacej prijímať ako dokážeme rozdávať a veľké poslanie, ktorým aj nás Pán Ježiš poveril, dokážeme naplniť.

 

 

Doc. ThDr. Ľudovít Fazekaš - prvý vedúci KETM

 

Táto škola sa dlho rodila v túžbach niektorých vedúcich bratov evanjelikálnych cirkví.  Keď sa pozerám späť ako prvý vedúci katedry, vidím tu zvláštne Božie vedenie, ktoré sa vyznačuje tým, ako veľa vecí do seba zapadá.

Jednou z nich je to, že Pán Boh vytvoril jednotu medzi štyrmi našimi spoločenstvami.  Po politickom rozdelení ČSR boli rozdelené aj cirkevné spoločenstvá, pričom naše teologické školy zostali v Českej republike. Boli sme nútení založiť si vlastné školy na Slovensku. Keďže žiadna evanjelikálna cirkev nebola schopná vytvoriť vlastný seminár, videli sme, že musíme vytvoriť spoločný seminár. To ale predpokladalo, že sa vytvorí najprv spoločný správny orgán, ktorý sme pomenovali Združenie evanjelikálnych cirkví (ZEC), ktorý potom zriadil teologický seminár. Táto jednota spoločenstiev je hodná obdivu. Sme vďační za to Pánovi, že nás k tomu doviedol. Bolo to v decembri 1992.

Ďalším programom bolo založenie Teologicko – misijného seminára. Ministerstvo školstva nás usmernilo do Banskej Bystrice, na Univerzitu Mateja Bela. Koncom mája 1993sa zriadil Teologicko - misijný seminára na PF UMB.  Začali sme sa starať o nábor študentov,  vypracovanie učebných plánov,  o povolaní učiteľov atď. Dostali sme sa na Univerzitu Mateja Bela, ktorý bol duchovne pietistom (evanjelikál), ktorý prízvukoval potrebu osobného a nie formálneho kresťanstva. Keď sa nás pýtali pedagógovia, že poznajú katolíkov a evanjelikov, ale kto sme my, tak sme odpovedali: „My sme Belovi pokračovatelia“. Bolo to dobré, že sme prišli na pedagogickú fakultu, ktorá vychováva učiteľov detí a vychovávame kazateľov pre ľudí, pričom biblické učenie mení človeka.

Atmosférou, ktorá je na katedre, je možno spoločenskou výnimkou.. Načúvali sme jeden druhému, vzájomne sme sa učili a vychovávali. Spoločenstvo na PF nám bolo vzácne, lebo pedagogické metódy sme potrebovali. Stali sme sa pokornejšími, lebo sme videli, že „pravda sa nedá povedať jedným slovom“. Vládol duch dôvery, kde výchova vtipom nechýbala. Radi sme sa zasmiali , keď sme poznali, že svoju čiastkovú pravdu neberieme až tak vážne. Veľmi dôležité bolo to, že za 10 rokov sme tam nezažili od spolupracovníkov TMS a ani PF podraz. Nie že by neboli problémy v súžití, ale riešili sa.  Naša spolupráca s p. dekanom doc. RNDr. Hanzelom Pavlom, CSc., za dekana prof. Dr. Ľudovíta Višňovského a prof. Dr. Beáty Kosovej bola veľmi dobrá a odborná.

 Naším cieľom bolo to, aby sme dosiahli vedeckú úroveň vo výchove a aby sme pripravili študentov pre ľudí v každodennom živote.  Nechceme sa chváliť teologickou úrovňou. Začínali sme a budovanie školy katedry trvá dlho. Na začiatku sme boli dvaja doktori teológie s ThDr. Ligušom.  Od tej doby učitelia urobili doktoráty, habilitácie i inaugurácie. Všetko potrebuje čas. Veľmi nám však záleží na tom, aby to nebola len ďalšia teória, ale aby sa tu učilo „tvorivé slovo“. Farizeji Ježišových čias zavalili ľudí učením, v ktorom každý krok a každá hodina bola riadená Zákonom Božím. Keď sa však objavil Ježiš, ľudia videli, že jeho slovo nielen poúča, ale aj pretvára človeka a On robí to, čo hovorí. Mojím prianím pre učiteľov a KETM je, aby zostali pri tomto náročnom ideále, lebo v tom je podstata kresťanského človeka a života.

 

                       

Mgr. D. Hanesová, PhD. – súčasná  vedúca KETM

 

„Až potiaľto nám pomáhal Hospodin!“

 

Tieto slová z prvej knihy Samuelovej snáď najpravdivejšie približujú moje vnímanie 10. výročia existencie KETM. Ako súčasnú vedúcu katedry ma práve ony povzbudzujú pri každej novej potrebe či probléme, ktorým ako živý rastúci organizmus, fungujúci uprostred štruktúry ďalších katedier na PF UMB, dennodenne čelíme.

Často počas prechádzky lesom či iných aktivít v dňoch pracovného oddychu mi prirodzene prichádzajú na myseľ mnohé úžasné Božie skutky, ktorých som bola svedkom od založenia katedry. Ako prvé mi ožíva v spomienkach jazykové sústredenie prvých študentov, plné nadšenia a horlivosti za prítomnosti manželov Cranových, ktorí svojím duchovným povzbudením a radami významne pomohli zakladateľským cirkvám k sformovaniu katedry. Prvé týždne zvykania si na prácu vysokoškolského učiteľa, tak odlišnú od všetkého, čo ktokoľvek z nás, z KETM, predtým zažil. Prvé prednášky, semináre, konzultácie... Prvé konfrontácie, prvé stretávania so študentami v neformálnom rodinnom prostredí. Prvé stránky učebných textov, „šité na mieru“ našich študentov. Zžívanie sa s kolegami zo štyroch rôznych evanjelikálnych cirkví, spolupráca so zástupcami AD 2000. Skúsenosti pri osvojovaní si formálnych postupov, potrebných pre existenciu vysokoškolského pracoviska, ako napr. príprava učebných plánov, profilov absolventov, výskumných úloh a pod. Nezabudnuteľný zahraničný hosťujúci profesor L. Dorsett, prvé didaktické sústredenie katechétov pod vedením Brendy Lordovej. Prvé knižné dary od kresťanskej univerzity z Wheatonu a od misijného zväzu vo Švajčiarsku. Prvá študovňa. Prvé počítače... Prvá teologická konferencia, prvý zborník katedry. Prvá akreditácia. Prví absolventi...

Po desiatich rokoch sa množstvo úžasných Božích skutkov znásobilo. KETM vychovala 118 absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia. Tešíme sa z ich uplatnenia a každého úspechu. Záleží nám na tom, aby čo najviac z nich mohlo využiť svoje vzdelanie v praxi, t. j. aby mohli, najlepšie na plný úväzok, ale aj ako dobrovoľníci, slúžiť Bohu podľa povolania, ktoré dostali. Preto chceme s nimi ešte viac rozvíjať vzájomne obohacujúce kontakty.

Veľmi sme vďační aj za našich súčasných študentov. Každoročne od začiatku existencie KETM sme mohli otvoriť minimálne jeden krúžok evanjelikálnej teológie a misie. Spolu so študentami katechetiky a diaľkovými študentami bude v školskom roku 2003/2004 študovať na KETM približne 180 študentov.  Zmena na povinný dvojstupňový spôsob štúdia (Bc, Mgr) a nabiehavajúci kreditový systém, dúfame, umožní študentom väčší osobný výber predmetov, vrátane novinky na KETM - bloku prehlbujúceho štúdia diakonie, končiaceho štátnou skúškou. Systém tiež požaduje kombináciu štúdia katechetiky s iným zvoleným všeobecno-vzdelávacím predmetom (matematika, slovenský jazyk, telesná výchova), čo, snáď zvýši aj uplatniteľnosť tohto študijného smeru. Študentom prajeme, aby mohli prežívať rovnakú radosť z práce pre Pána a tiež zo vzájomného obecenstva, tak ako to prežívame my, učitelia KETM.

Hospodin pomohol KETM naplniť náročné požiadavky aj druhej akreditácie v roku 2000. Spomienka na tento Boží skutok nám dodáva silu pri príprave nastávajúcej akreditácie.

Od roku 1993 sme mohli nadviazať mnoho vzácnych kontaktov s ostatnými katedrami na PF UMB a najmä s vedením PF UMB, ktorého ústretovosť bola pre nás ďalším dôkazom Božej pomoci. Vytvorila sa celá sieť osobných kontaktov s pracovníkmi rôznych inštitúcií, spolupracujúcich s KETM, v SR aj v zahraničí.

Knižnica sa rozrástla na vyše 7500 zväzkov, má svoj automatizovaný informačný systém a vďaka sponzorom (IN, Ekumenická rada cirkví v SR – projekt Okrúhly stôl) aj svoju pracovníčku. Hospodin videl aj naše prosby, vyplývajúce z akútneho nedostatku vhodnej miestnosti po presťahovaní fakulty do Sásovej a predostrel pred nás nový projekt: dom v blízkosti KETM, ktorý by mohol, po získaní dostatočných finančných prostriedkov, slúžiť ako knižnica, študijné centrum a centrum učebných pomôcok, a to nielen  pre súčasných študentov KETM, ale aj pre absolventov a záujemcov z jednotlivých cirkevných zborov.

Veľká vďaka patrí cirkvám ZEC a všetkým individuálnym sponzorom a  sponzorským organizáciám (napr. IN Slovakia, Mustard Seed, Oversees Council Int., Associates in Accomplishment, NEEFC), ktorých dary v podobe štipendií študentom, zabezpečenia stáží, praxí, odborných seminárov, študijnej literatúry, počítačov, vybavenia nábytkom, podpory denným a externým učiteľom umožnili fungovanie KETM.

Mám veľkú radosť, keď Hospodin nás, učiteľov a študentov, používa či už v misijných situáciách alebo v našich materských zboroch. Študenti počas štúdia pomáhajú pri zakladaní zborov a evanjelizáciách v núdznych lokalitách (vojnou postihnuté oblasti bývalej Juhoslávie, rómske komunity, nezasiahnuté obce v SR). Učitelia navštevujú zbory, prednášajú, kážu, pomáhajú vo vedení cirkví. KETM organizuje pre zbory odborné konferencie a workshopy, zasiela zborom svoj Evanjelikálny teologický časopis, informačné materiály, ponukové zoznamy publikovanej literatúry a učebných pomôcok...

Hlbokou vďačnosťou voči Bohu ma napĺňajú nielen viditeľné „úspešné kroky“ KETM. Ešte viac Ho obdivujem za to, že nás dokázal previesť aj cez úskalia, cez prehry, chybné kroky, cez obdobia nevedomosti či pochybností a ukázal nám, že Jeho dielo závisí od Jeho milosti a že má túto katedru rád. Ako učiteľka a vedúca katedry si neustále, nielen pri tejto príležitosti, zo všetkého najviac prajem, aby naše „cesty“ boli priame a aby sme po nich išli vždy spolu s našimi študentmi a pokiaľ možno, aj s našimi absolventmi.

Nedalo mi inak, ako svoj príspevok do tohto zborníka vyjadriť formou takéhoto osobného vyznania vďačnosti Hospodinovi. Nie je to totiž ľudská zásluha, ale Božia, že sa môžeme tešiť z tohto jubilea.

A preto „nech sa raduje Hospodin zo svojho diela!“ (Žalm 104, 31)

 

2. Pozadie vzniku KETM a hodnotenie jej desaťročnej činnosti

 

Ing. Ondrej Lupták, CSc.

 

 

Aké bolo pozadie zrodu tejto školy pre výchovu duchovných pracovníkov? predkladali na modlitbách nášmu Bohu  a v rozhovoroch medzi sebou. 40-ročný politický systém sa

Bola to dlhoročná túžba viacerých bratov z prebudeneckých cirkví, ktorí túto potrebu snažil práve o opačnú líniu – postupne zmenšovať (likvidovať) takéto školy, aby kresťanská výchova bola v školách aj verejnom živote nahradená ideológiou socializmu t.j. ateizmu. Cirkvi mali nedostatok vzdelaných pracovníkov, pretože aj Evanjelická a Katolícka bohoslovecká fakulta žili pod týmto štátnym tlakom minimalizácie študentov. Zahraničné možnosti bohosloveckého štúdia boli minimálne.

Rok 1989 pádom totality nám otvoril dvere možnosti zriadenia teologických škôl v ČSR. Zriadila sa v Prahe teologická škola 3-ročného vyššieho stredného štúdia končiaca druhou maturitou. V Olomouci obdobná škola pre diakonov. Obidve umožňovali štúdium pre celú ČSR a všetky evanjelikálne cirkví. Tešili sme sa z toho všetci.

Otvorenie týchto škôl znamenalo pre nás nové povzbudenie a nádej vybudovať takúto školu aj na Slovensku.

Od 1. 1. 1993  vznikli dve samostatné republiky Česko a Slovensko. V decembri 1992 stretli sa v Banskej Bystrici predstavení cirkví (AC, BJB, CB, ECM, Kresťanské zbory a misia AD 2000). Tu vyslovili túžbu mať spoločnú „Biblickú školu“. Táto spoločná túžba vedúcich cirkví znamenala rozhodný krok podľa Písma: Evanjelium Marka 2,1-12, kde štyria priniesli muža po porážke k Ježišovi, aby ho uzdravil. Tu pracovala jednota. Štyria pomáhali chorému. Ježiš vidiac ich vieru povedal chorému: “Synu, odpúšťajú sa ti hriechy a potom ho uzdravil“. Bola tu jednota viery pre poskytnutie pomoci Ježišom.

V Banskej Bystrici duch jednoty 5 cirkví + misie zavládol s cieľom zriadiť spoločnú Biblickú školu na Slovensku.

Bola to slávnostná chvíľa jednoty bratov so spoločným cieľom výchovy pracovníkov pre cirkev, misiu a školy. Naplnili sa slová Ježiša: „Buďte jedno ako sme my jedno s Otcom (Jn 17,21-23). Prítomný brat Dr.  Creey (z USA, ktorý založil 20 biblických škôl vo svete) zvolal: „Haleluja! Tu pracuje Duch svätý, lebo bratia sa zjednotili. Táto škola na týchto základoch vznikne a bude požehnaním. Pokaziť ju môžete len Vy, keď prestane vládnuť duch jednoty a lásky medzi Vami!“

Na záver tohto stretnutia vzniklo Združenie evanjelikálnych cirkví na Slovensku (ZEC) registrované na Okresnom súde v Bratislave dňa 28. januára 1993 s vydaním IČO 30811171 dňa 28. januára 1993. V roku 2002 došlo k preregistrácii na Ministerstve kultúry SR dňa 7. decembra 2001 s novým IČO 378 311 78.

Predsedom  ZECu sa stal br. Dalibor Krupa a tajomníkom Ondrej Lupták. Každá členská cirkev má vo výbore ZEC dvoch zástupcov podľa stanov.

Naša cesta bola na Ministersvo školstva SR so žiadosťou ZEC zriadiť Biblickú školu na Slovensku. MŠ SR nás odporučilo na Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorá mala program a požiadavku na MŠ SR zriadiť „Protestantskú teologickú fakultu“ prostredníctvom jej prvého rektora prof. Findru, (ktorý sa v tom čase stal vedúcim kancelárie prezidenta SR). Rektorát po prerokovaní našej žiadosti schválil vytvorenie teologickej  katedry. Boli sme prijatí dekanom a Akademickým senátom na Pedagogickú fakultu UMB. Dekrét o zriadení Katedry evanjelikálnej teológie a misie (KETM) vydal dekan PF doc. RNDr. Pavel Hanzel, CSc. dňa 21. mája 1993 s tým, že prvý ročník sa otvorí 1. septembra 1993 v objektoch PF UMB. Dekan nám umožnil zvláštny  termín na konkurz učiteľov a prijímacie skúšky. Kandidátov na učiteľov najprv schválil výbor ZEC, ktorí sa mohli uchádzať o učiteľské miesto v konkurze.

Bol to veľký deň Božej milosti a naplnenia modlitieb bratstva. Rôzne ďalšie Božie vedenia neuvádzam, ktoré pre nás ale znamenali vždy uistenie o Božom vedení pri zriaďovaní a budovaní KETM.

Členmi prvého výboru ZEC sa stali:

Za Apoštolskú cirkev:                           bratia Jozef Brenkus, Ján Lacho

Za Bratskú jednotu baptistov:                bratia Juraj Kohút, Juraj Pribula

Za Cirkev bratskú:                                bratia Ľudovít Fazekaš, Ondrej Lupták

Za Evanjelickú cirkev metodistickú:       bratia Pavel Procházka, Ján Tagaj

Za misiu AD 2000:                               brat Pavle Cekov

 

Dnešní členovia výboru sú:

Za Apoštolskú cirkev:                           bratia  Ján Lacho, Ján Liba

Za Bratskú jednotu baptistov:                bratia Juraj Pribula, Tomáš Valchář

Za Cirkev bratskú:                                bratia Miroslav Oravec, Ján Henžel

Za Evanjelickú cirkev metodistickú:       bratia Pavel Procházka, Ján Tagaj

 

 Od PF UMB sme dostali kancelárske a učebné priestory s pokrytím ich réžie. Mzdy a potrebné finančné prostriedky na vybavenie kancelárií a učební riešilo ZEC z prostriedkov cirkví a pomoci domácich a zahraničných sponzorov. Pre šk. rok 1994/95 mzdy učiteľov už hradila z rozpočtu PF. Ostatnú réžiu KETM a potreby vybavenia narastajúcich tried doteraz musí hradiť ZEC.

Poznámka: Pôvodný názov katedry bol „Teologicko-misijný seminár evanjelikálnych cirkví“ známy pod názvom TMS. V r. 1995 tento názov MŠ SR (pri previerke) nepotvrdilo vzhľadom na platnú terminológiu vysokých škôl, a preto sa zmenil na „Katedru evanjelikálnej teológie a misie“.

 

Podmienkou prijatia na štúdium na KETM bolo, aby uchádzač bol veriaci, ktorý vyhovel prijímacím pohovorom.

Od r. 1993 sa začali na KETM vyučovať tri študijné odbory:

- odbor kazateľský (v súčasnosti magisterský odbor evanjelikálnej teológie),

- odbor misijný (v súčasnosti bakalársky odbor evanjelikálnej teológie a misie),

- odbor katechetiky s možnosťou kombinácie so slovenským jazykom, matematikou a hudobnou výchovou, pôvodne aj s etickou výchovou, v súčasnosti aj s telesnou výchovou

Plánovali sme aj kombináciu s anglickým jazykom (alebo s nemčinou), ktorá dodnes chýba, pretože PF UMB doposiaľ nemá katedru jazykov. Program etickej výchovy nám bol v šk. r. 1996/97 odobratý a zverený katedre pedagogiky. My sme ju zaviedli od počiatku preto, lebo na základných a stredných školách si žiaci, podľa zákona, volili náboženstvo alebo etickú výchovu. Bola to škoda.

Štúdium v týchto odboroch sa od r. 2001 rozšírilo o možnosť voľby prehlbujúceho štúdia „diakonia“ (teológia a sociálna práca) tým, že sme prijali garanta pre tento odbor.

Od r. 1995 sa otvorilo diaľkové štúdium všetkých troch odborov, takže maximálny počet študentov v r. 2000 bol 188, a síce 106 študentov denného štúdia a 82 študentov diaľkového štúdia.

V roku 2002 na KETM pôsobili:

- interní učitelia (9 – plný úväzok, 1 – polovičný úväzok)

Noema Brádňanská

Jozef Brenkus

Pavel Hanes

Dana Hanesová

Ľudovít Fazekaš

Slavomír Krupa

Ján Liguš

Ondrej Lupták, tajomník katedry

Albín Masarik

Pavel Procházka

- sekretárka katedry:

Anna Bravená

- externí učitelia:

Dalibor Krupa

Jaroslav Valach

Jozef Gábor

Jaroslav Maďar

Ján Henžel

Pavle Cekov

Gabriella Kopas

- 5 učiteľov z PF UMB.

Práce v knižnici (triedenie kníh, evidenciu, výpožičky...) zabezpečovala najprv sestra Dana Hanesová a po nej Laura Smolníková. Po odchode na materskú dovolenku tieto knižničné prácu zabezpečuje Dagmar Jankovičová.

Za obdobie rokov 1996 – 2002 ukončilo štúdium:

- 98 denných študentov (niektorí aj dva, príp. tri odbory)

kazateľstvo (Mgr) ........... 30

                          katechetika (Mgr) ........... 56

                        misijný pracovník (Bc).... 354

 

-          19 diaľkových študentov:

kazatešstvo (Mgr) .......... 8

                          katechetika (Mgr) .......... 7

                        misijný pracovník (Bc)... 4       

 

Na KETM doposiaľ študovali študenti z ôsmich cirkví a náboženských spoločností a siedmich štátov (Slovensko, Česko, Ukrajina, Maďarsko, Juhoslávia, Kongo, Rumunsko).

 

Desať rokov existencie KETM znamenalo pre jej vedenie, učiteľov a študentov:

- osvojenie si školskej disciplíny, ktorú nás učili vedúci PF UMB

- tvorbu potrebných učebníc pre študentov a budovanie základnej knižnice

- upresňovanie učebných plánov a organizáciu KETM tak, aby sme sa priblížili čo najviac potrebám cirkvi a spoločenstva, kde žijeme

- náročnú prácu učiteľov na vlastnom duchovno-pedagogickom raste a potrebnej kvalifikácie predpísanej vysokoškolským poriadkom a zákonom

- vytváranie dobrých vzťahov s PF za účelom svedectva aj budovania katedry

- vytváranie možnosti bližšieho styku učiteľov so študentmi (mimo prednášok, seminárov a praxe) za účelom potrebnej neformálnej výchovy (voľné pobyty v prírode, domácnostiach, kultúrnych podujatiach a pod.)

- usilovnú prácu vlastného spevokolu KETM aj hudobného telesa

- vytváranie úzkej spolupráce so sesterskými teologickými školami doma aj v zahraničí

- organizovanie min. 1x do roka vedeckej teologickej konferencie, katechetickej konferencie a min. 1x do roka duchovno-evanjelizačný hudobný program na úrovni KETM, PF alebo UMB

- vytváranie kontaktov so zbormi, spoločenskými organizáciami a sesterskými školami za účelom šírenia duchovnej osvety a informatiky o KETM

- prácu na vedecko-výskumných úlohách, ktoré potrebuje spoločnosť aj cirkev

- vytváranie priestoru pre návštevy domácich aj zahraničných odborníkov na bohoslužobnom praktiku alebo aj mimo neho

- vydávanie vlastného teologického časopisu min. 2x do roka

- zapájanie všetkých učiteľov (aj niektorých študentov) do publikácií v domácich aj zahraničných časopisoch.

 

Okrem týchto úloh uskutočäuje UMB, PF a katedra ETM veľa menších úloh a podujatí, ktoré je potrebné plniť pre každoročné hodnotenie katedry a za 4 roky preukázať činnosti (pedagogickej, výskumnej, publikačnej a kvalifikačného rastu)  pre účely Akreditačnej komisie vlády SR.

Akreditačná komisia za uplynulých 10 rokov 2x hodnotila Univerzitu, fakulty a príslušné katedry. Výsledky hodnotenia Akreditačnej komisie preukázali, že PF KETM:

- má právo udeľovať absolventom tituly Mgr. a Bc

- študijné odbory sú zabezpečené potrebnými garantmi

- má právo udeľovať PaedDr. po úspešnej rigoróznej skúške v zmysle vysokoškolského zákona.

Perspektívne chceme, aby PF KETM mohlo pripravovať absolventov pre štúdium PhD.

Ako vedenie KETM a ZEC po 10 rokoch hodnotí  úroveň výchovy a prípravy pre život svojich absolventov?

- Predovšetkým túžime po tom, aby absolventi boli dobre duchovne pripravení pre dráhu, ktorú si zvolili študovať na KETM. Pri tom aby vyrástli z nich charaktery, ktorých život je v súlade s ich zvestovaným slovom.

- Naše učebné plány chceme čo najviac upresňovať potrebám ich povolania, aby sa z nich stali služobníci horlivo pracujúci na vinici Pánovej.

- Potrebujeme mať čo najužšie spojenie s cirkvami, školami, organizáciami, kde naši absolventi pôsobia a poznať ohlasy na ich pôsobenie (kvalitu a nedostatky).

- Chceme napĺňať prijímanie nových študentov tak, ako ich naše duchovné a verejné spoločenstvo potrebuje, aby ani jeden nebol príťažou štátu (na Úrade práce), ale naopak prínosom, ktorých štát aj národ potrebuje.

- Perspektívne vidíme potrebu našej spoločnosti rozšíriť štúdium KETM o odbor „poradenstvo“ s náplňou teológie a psychológie. Kombinácia týchto odborov môže pripraviť našich absolventov lepšie pre riešenie narastajúcich problémov v oblastiach depresívnych vzťahov, psychiky a neliečiteľných chorôb.

- Okrem týchto úloh vidíme potrebu obsadzovania učiteľov besiedky, dorastu, mládeže, vedúcich klubov, prázdninových táborov, pracovníkov (laikov), absolventmi KETM, ktorí by popri civilnom zamestnaní (alebo na menší úväzok) túto prácu vykonávali. Zatiaľ vedenia cirkví túto potrebu vo svojich cirkvách a zboroch neprehodnotili tak, žeby túto potrebu prežívali.

 

Veríme, že započatá práca na KETM bude požehnaná tým, keď učiteľský dorast spolu so ZEC bude neustále viac prežívať odkaz Pána Ježiša ako testament: „Choďte a robte mi učeníkmi všetky národy“ Mt 28,19. Náš slovenský národ sa dusí v hriechu, počnúc od jeho vedenia až do poslednej malej osady v horách. Kto mu donesie svetlo evanjelia? Pokorní a horliví služobníci Ježiša Krista podľa vzoru vzdelaného a nenáročného Pavla apoštola. Prosíme, aby Pán Boh týmto svojim Duchom požehnal ZEC, KETM, PF a UMB v Banskej Bystrici.

 

 

5. Ostatné činnosti  KETM a ich význam

 

5. 1. Spolupráca so zahraničnými školami a teologickými osobnosťami

 

Katedra evanjelikálnej teológie a misie vďačí za svoj vznik vízii predstaviteľov niekoľkých slovenských denominácií, no treba vďačne priznať, že už samom počiatku nechýbala myšlienka duchovného konexionalizmu s cirkvami a významnými teologickými osobnosťami v zahraničí. Na záver prvého stretnutia prípravného výboru v Banskej Bystrici dňa 14. decembra 1992 zaznelo okrem iného prorocké slovo zahraničného účastníka, Donalda W. Cranea z USA: „Duch bratskej jednoty, ktorý tu vládol, je dielom Ducha Svätého. Pamätajte, že čo Duch Boží začína, chce aby malo svoje pokračovanie a slúžilo na slávu Božiu, prijmite to vo viere.“

 

Tak sa aj stalo. Čo sa zdalo byť nemožné, sa stalo realitou. Videli sme to ako dielo Pána cirkvi, ktorý sa naklonil srdcia vplyvných, takže sa v roku 1993 mohla teologická práca na vtedajšom TMS začať. Pri slávnostnom otvorení boli prítomní tiež zahraniční hostia (ČR, USA). Keďže počiatky výučby boli poznačené problémami s formovaním kvalifikovaného  domáceho učiteľského zboru, vďačne sme privítali priebežnú pomoc osobností z USA (manželia Kallebergovci, Mgr. Lesan, Mgr. Stein, Mgr. Stoner, Mgr. Shelton, Dr. DeRidder), ako aj z Českej republiky (doc. Liguš, Mgr. Roubalová, doc. Novotný) a z Rakúska (Mgr. Gábor).

 

Na hosťovských prednáškach sme mali rad významných osobností zo zahraničného akademického sveta (v abecednom poradí): Dr. Robert Coleman, USA; Dr. Walter Elwell, profesor z Wheaton College, USA; Mgr. Tomáš Grulich, Evangelikální teologický seminář, Praha, ČR, Dr. William Stephen Gunter, profesor z The Candler School of Theology, Atlanta, USA; Dr. Manfred W. Kohl, Overseas Council International, Indianapolis, USA; Dr. Zdeněk Kučera, profesor a dekan Husitskej teologickej fakulty v Prahe; Dr. Theo J. W. Kunst, profesor z Tyndale Theological Seminary, Holandsko; doc. Dr. Manfred Marquardt, Theologisches Seminar, Reutlingen, Nemecko, Dr. M. Robert Mulholland, profesor a prodekan z Asbury Theological Seminary, Wilmore, USA; Dr. Mark R. McMinn, profesor psychológie a kresťanského poradenstva, Wheaton College, USA; Dr. Stanislav Piętak, Ostravská univerzita, ČR; doc. Karl Reifler, Švajčiarsko; Dr. Josef Smolík, profesor z Evanjelickej teologickej fakulty v Prahe.

 

Záujem o návštevu katedry prejavilo množstvo zahraničných misijných organizácií a zástupcov kresťanských vydavateľstiev, z ktorých sa realizovali príchody skupín a rokovania zástupcov nasledujúcich formácií: Association of Baptists For World Evangelism, Harrisburg, USA; Bridge Builders International, Oregon, USA; Discovery House Publishers, USA; General Board of Higher Education and Ministry, Nashville, USA; Harvest International Ministries, USA – ČR; International Mission Board, ABC, Litva; International Needs, USA a Kanada; Interserve (Holandsko); Mustard Seed Foundation, USA; Overseas Council International, USA; Pilgermission, St. Chrischona, Švajčiarsko; The Sower, Paradise, USA; Wycliff Bibelübersetzer, Lamprechtshausen, Rakúsko.

 

V priebehu desiatich rokov existencie katedry ETM sa tiež rozvinula medzinárodná spolupráca s biblickými školami a teologickými fakultami. Realizovali sa na základe návštev pracovníkov jednotlivých inštitúcií či už u nás na Slovensku, alebo v mieste ich pôsobenia v zahraničí: Bibleskola Väst, Göteborg, Švédsko; Calvary Baptist Schools, Christian Education on Purpose, Holland, USA; Calvin College, Grand Rapids, USA; Covenant College, Lookout Mountain, USA; Covenant Theological Seminary, St. Louis, USA; East European Schools of Theology, Budapešť, Maďarsko; Emory University, Candler School of Theology, Atlanta, USA; Europäisches Institut für Missiologie, Bad Liebenzell, Nemecko, Evangelical Theological Seminary, Chorvátsko; Evangelikální teologický seminář, Praha, ČR; Freie Theologische Akademie, Gießen, Nemecko; Husitská teologická fakulta, Praha, ČR; Institute for Excellence in Global Theological Education, Indianapolis, USA; International Baptist Theological Seminary, Praha, ČR; Ostravská univerzita, Ostrava, ČR; Theologisches Seminar, Ewersbach, Nemecko; Theologisches Seminar, Reutlingen, Nemecko; Theologisches Seminar, St. Chrischona, Švajčiarsko; Tyndale Theological Seminary, Holandsko; Wheaton College, Wheaton, USA.

 

 

5.2 Riešiteľská účasť KETM na vedecko-výskumných úlohách :

 

Ukončené úlohy:

 

1.       Inštitucionálna grantová výskumná úloha „Evanjelikálne kresťanstvo”

Riešitelia: KETM PF UMB Banská Bystica

Výstup: Evanjelikálne kresťanstvo. Banská Bystrica : ZEC, 1995.

 

2.       Integrovaná grantová výskumná úloha „Prognózy didaktického a materiálneho zabezpečenia výchovy a vzdelávania v ZŠ a S/S na začiatku nového tisícročia“

Riešitelia: UMB Banská Bystrica, za KETM: D. Hanesová

Výstup: Zborník z riešenia integrovanej grantovej úlohy. Banská Bystrica : UMB, 1997. ISBN 80-8055-102-2

 

3.       Integrovaná grantová výskumná úloha „Čo hovorí Biblia o autoritách štátu”

Riešitelia: KETM PF UMB Banská Bystrica a EBF UK Bratislava.

Výstup: Čo hovorí Biblia o autoritách štátu. Banská Bystrica : KETM UMB a EBF UK, 1998, s.52-66. ISBN 80-967730-7-0

 

4.       Inštitucionálna grantová výskumná úloha: „Automatizovaný knižnično-informačný systém na KETM“.

Riešiteľka: D. Hanesová

Výstup: Automatizovaný KIS na KETM. Banská Bystrica : vyd. pre účely KETM, 1998.

 

5.       Inštitucionálna grantová výskumná úloha – „Odkaz Mateja Bela generáciám XXI. storočia“.

Riešitelia: KETM PF UMB Banská Bystrica

Výstup: Odkaz Mateja Bela generáciám XXI. storočia : Zborník z Inštitucionálnej grantovej VÚ. Banská Bystrica: TRIAN, 1999. ISBN 80-88945-06-2

 

6.       Vedeckovýskumná úloha VEGA 1/6135/99: „Inovácie v edukácii a v príprave učiteľov”

Riešitelia: PF UMB, za KETM: D. Hanesová

Výstup: Inovácie v edukácii a v príprave učiteľov. Banská Bystrica : PF UMB, 2001. ISBN 80-8055-604-0

 

V súčasnosti KETM rieši tieto úlohy:

 

1.       Inštitucionálna výskumná úloha: „Príčiny kriminality a strediská kresťanskej pomoci“ (1995-)

Riešitelia: KETM PF UMB Banská Bystrica

 

2.       Inštitucionálna výskumná úloha: „Evanjelium v procese transformácie človeka a spoločnosti“ (1998-2003)

Riešitelia: KETM PF UMB Banská Bystrica

 

3.       Inštitucionálna výskumná úloha: „Dištančné vzdelávania na KETM v anglickom jazyku“ (2001-)

Riešitelia: KETM PF UMB Banská Bystrica

 

4.       Inštitucionálna výskumná úloha „Principiálne východiská evanjelikálnej teológie“ (2002- )

 

5.       Štátna úloha „Zvyšovanie úrovne socializácie rómskej komunity prostredníctvom systémov vzdelávania sociálnych a misijných pracovníkov a asistentov učiteľa“ (2003- )

Riešitelia: PF UMB vrátane KETM,  PF PU

 

 

KETM zorganizovala počas svojej existencie nasledujúce konferencie:

 

1995:

-          vedecká teologická konferencia s medzinárodnou účasťou „Evanjelikálne kresťanstvo“

1996

-          vedecká teologická konferencia s medzinárodnou účasťou „Úpadok a obnova cirkvi“

1997

-          vedecká teologická konferencia s medzinárodnou účasťou „Evanjelikálna teológia“

-          misiologická konferencia s medzinárodnou účasťou „Zakladanie zborov“

1998

-          vedecká teologická konferencia s medzinárodnou účasťo „Teológia otvorenej cirkvi“

1999

-          vedecká teologická konferencia „Teologické princípy misie“

2000

-          vedecká teologická konferencia „Sociálny rozmer teológie na prahu nového tisícročia“

-          odborná teologická konferencia „Máme staršovstvo a čo ďalej“

2001

-          vedecká teologická konferencia s medzinárodnou účasťou „Evanjelikálna teológia v postmo­der­nom prostredí“

-          medzinárodná katechetická konferencia „Praktické činnosti v službe deťom I“

2002

-          vedecká teologická konferencia s medzinárodnou účasťou „Úlohy cirkvi v ohrozenom svete“

-          medzinárodná katechetická konferencia „Praktické činnosti v službe deťom II“

2003

-          medzinárodná vedecká teologická konferencia „Významní evanjelikálni teológovia 2. polovice 20. storočia“

 

 

 

 

5.3 Prehlbujúce štúdium diakonie

 

 

       Niektoré dôvody vzniku štúdia diakonie

       Od  zimného semestra 2001/2002 majú študenti na KETM možnosť  rozšírenia a prehĺbenia svojich vedomostí formou  kurzu  „prehlbujúceho štúdia diakonie“. Pracovníci katedry   pripravovali podmienky pre uvedený kurz už  v predchádzajúcich rokoch. K profilácii štúdia diakonie  prispela konferencia, ktorej témou bol „ Sociálny rozmer teológie na prahu nového tisícročia“  (UMB PF, Banská Bystrica, 2000) ako aj následné rozhodnutie katedry spracovať a pripraviť koncepciu  štúdia diakonie.

      Katedra evanjelikálnej teológie a diakonie tým reagovala na výsledky už dovtedy spracovaných a prezentovaných teoretických štúdii ale  tiež  na praktické sociálne  potreby jednotlivcov, skupín a komunít, historické a súčasné projekty evanjelikálnych cirkvi v oblasti poskytovania diakonie.

 

      Cirkev a diakonia

      Kresťanskej sociálna intervencia je v súčasnosti v evanjelikálnych cirkvách   vyprofilovaná ako cielene zameraná komunitná a inštitučná profesionálna služba hlavne pre starších občanov, relatívne stabilizovaných stavov ľudí po úrazoch,  mozgocievných a srdcovo cievných  príhodách, mladých ľudí závislých  na toxických látkach a  postihnutých občanov. Diakonické a charitatívne organizácie zriadené  cirkvou si tak  získali po roku 1989 špecifické a stabilné miesto v systéme poskytovania sociálnej pomoci a sociálnych služieb. Cirkev disponuje pomerne silným kapitálom dobrovoľných pracovníkov, ktorí sa venujú  tiež  ďalším  skupinám občanov. Medzi tieto skupiny na prvom  mieste patria ľudia, ktorí sú z cirkevných zborov a  ktorí z dôvodu choroby alebo staršieho veku potrebujú pomoc, ďalej  občania v nápravných zariadeniach a po výkone trestu,  rómski obyvatelia a iní.

 

      Prehlbujúce štúdium diakonie    

      Prehlbujúce štúdium diakonie ponúka študentom základné praktické a teoretické poznatky o diakonii a súvisiacich teoretických odborov, vedných disciplín a náuk ako sú teológia,  kresťanská etika, psychológia osobnosti, špeciálna pedagogika, sociológia rodiny, sociálna práca. Cieľom štúdia je zorientovať poslucháčov štúdia na KETM s prístupmi a metódami práce so špecifickými problémami   jednotlivcov, sociálnymi skupín a komunít, ktoré sa nachádzajú v nepriaznivých životných situáciach  a to na základe kresťanských východísk a  akcentov  evanjelikálnej teológie a súčasných moderných trendov rozvoja sociálnej práce.

     Štúdium diakonie má okrem toho ešte jeden dôležitý rozmer, ktorým je ekumenický charakter štúdia. Diakonia ako kresťanská sociálna služba presahuje pôsobenie úzkeho cirkevného spoločenstva evanjelikálnych cirkví z niekoľkých dôvodov: Po prvé preto, lebo cieľovými skupinami diakonie sú ľudia bez rozdielu konfesijnej príslušnosti ale  aj občania bez vyznania a tiež ateisti. Po druhé preto, lebo diakonia má svoju paraelu v evanjelickom (evanjelická diakonia) i  katolíckom prostredí cirkvi (charita) a konečne tiež  mimo cirkevného prostredia (zariadenia sociálnych služieb organizované verejnou správou alebo neziskovými organizáciami). Základom všetkých uvedených prístupov je služba človeku v sociálnych situáciách,v ktorých  si nedokáže sám pomôcť. Sila kresťanskej motivácie služby blížnemu čerpá z judaistickej kultúry  a vyviera zo života, obete a zmŕtvychvstania Ježiša Krista a  zástupov diakonov -  kresťanov v dvetisícročnej histórii ľudstva. Evanjelium, tvorí základný   obsah kresťanskej etiky a kresťanská etika určuje vnútorný obsah diakonie. Preto diakonia má možnosť ponúknuť riešenia, ktoré idú za  hranice viditeľného, vonkajšieho usporiadania vecí. Štastie podľa evanjelia nespočíva v bohatstve ale v chudobe ducha, nespočíva v  smiechu ale v žiali a naviac  spočíva v tichosti, v túžbe po spravodlivosti, milosrdenstve, čistote srdca, v šírení pokoja a prenasledovaní pre spravodlivosť. Evanjelium nám ponúka kresťanskú  koncepciu „Welfar State“, ktorá sa postupne formovala na teologických, etických a sociálnych základoch. Na týchto základoch sa formovali a vyvíjali humanitné  vedy  v Európe.

 

      Záujem o prehlbujúce štúdium diakonie

      Prvé semestre štúdia bolo a je možné sledovať živý  záujem poslucháčov katedry o novo – zriadené prehlbujúce štúdium diakonie. Predpokladáme, že po vytvorení stanovených akreditačných podmienok bude v rámci Katedry evenjelikálnej teológie a misie otvorený samostatný odbor diakonie. Máme ambíciu, aby  noví absolventi prehlbujúceho štúdia diakonie resp.  odboru diakonie boli v budúcnosti osobnostne zrelí kresťania, profesionálne pripravení pracovníci do služby, ktorej obsahom je  zvládnutie a riešenie  náročných sociálnych situácii spoluobčanov v kresťanskom duchu. Očakávame že absolventi budú  pripravení pre projektovanie a realizáciu  systémových zmien v sociálnej oblasti v našej krajine a krajinách EU.