Evanjelikálne kresťanstvo

 

Z jazykového hľadiska je zaujímavé, že český ekvivalent slova "evanjelikalizmus" ("evangelikalizmus") použil Rudolf Říčan v knihe Od úsvitu reformace k dnešku (1947), pretože ani české slovo "evangelický"  (obdoba slovenského "evanjelický") nemá potrebný obsah na označenie prebudeneckého kresťanstva ako sa vyvinulo v anglo-saskej  oblasti v po 18. storočí.

V skratke je možné povedať, že evanjelikalizmus je evanjelijné kresťanstvo, ktoré kladie dôraz na:

- vrcholnú autoritu Písma ako Božieho Slova

- vieru v zástupnú smrť a vzkriesenie Ježiša Krista, skrze ktorého sa hriešny človek zmieruje s Bohom
- potrebu vedomého obrátenia od hriechov k Bohu a znovuzrodenia z Ducha Svätého
- život zasvätený poslušnosti Krista, zvestovaniu evanjelia a pomoci blížnym aj v medzicirkevnej spolupráci

 

"Evanjelikálny" v modernom chápaní je všeobecný prívlastok, ktorý neoznačuje nejakú cirkevnú skupinu, ale formu kresťanskej viery, ktorú môžeme nájsť v rôznych cirkvách a cirkevných skupinách. Tento prívlastok neoznačuje detaily, ale len základné teologické učenia kresťanstva. Zároveň zdôrazňuje tie prvky kresťanstva, ktoré nevyjadruje ani jedno doteraz používané slovo. Náš prívlastok "prebudenecký" je mu, zdá sa, obsahom najbližšie, ale chýbajú mu niektoré dôrazy, ktorými história obohatila predovšetkým anglo­saský protestantizmus (napr. snaha celý svet podriadiť panstvu Ježiša Krista, sociálne dôrazy, politické reformy, masové evanjelizačné hnutia ap.)
 

V dnešnom chápaní tento pojem vynecháva fromu cirkevnej organizácie, formu bohoslužieb, učenie o krste, predurčení alebo o Duchu Svätom, aby sme menovali aspoň niektoré. Preto praktizujúci kresťan nevystačí len s tým, že ostane "evanjelikál", ale musí svoju "evanjelikálnu" vieru realizovať v nejakej konkrétnej cirkvi, ktorá nejakým spôsobom odpovedá na tieto a ďalšie otázky.

Pojem zdôrazňuje životne dôležité (nutné k spáse) veci kresťanstva. V období, keď je záchrana pred celosvetovou katastrofou veľmi aktuálna, je výhodné definovať a sústrediť sa na veci absolútne nevyhnutné pre záchranu. A práve tieto veci slovo "evanjelikálny" vyjadruje.

Pavel Hanes