print

Spresňujúci zápis pre všetkých študentov PF UMB letný semester 2016/2017

 Spresňujúci zápis pre študentov PF UMB - denné štúdium

V čase od 06. 01. 2017 do 13. 1. 2017  si môžu študenti denného štúdia doplniť  svoj zápisný list na letný semester 2016/2017. Cieľom tohto opatrenia je spresnenie predmetov a počtov študentov prihlásených na predmete pri tvorbe rozvrhu na letný semester 2016/2017.

 

 

Spresňujúci zápis pre všetkých študentov PF UMB

V termíne od 06. 02. 2017 do 17. 02. 2017 budú mať študenti možnosť v prípade potreby doplniť svoj zápisný list na letný semester 2016/2017 v zmysle harmonogramu AR 2016/2017.

Je povinnosťou každého študenta skontrolovať si svoj zápisný list a v prípade potreby doplniť predmety na LS!

V prípade, ak si študent predmet elektronicky nezapíše do svojho zápisného listu, nebude zaradený na predmet a nebude mať možnosť získať hodnotenie a kredity.

 

 

Upozornenie pre študentov končiacich ročníkov (termín od 6. 2. 2017 do 17. 2. 2017) 

Je nutné, aby si každý študent denného aj externého štúdia zapísal do zápisného listu v rámci spresňujúceho zápisu predmety štátnych skúšok!

Tento krok je povinný študent urobiť sám ako vyjadrenie, že plánuje obhajovať záverečnú prácu v májovom, júnovom  alebo augustovom termíne 2017.

V prípade, ak si študent nezapíše predmety štátnych skúšok, nebude možná jeho účasť na štátnych skúškach v tomto akademickom roku.

 

 

Mgr. Milan Filip, PhD. v. r.                                            prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc. , v. r.

  fakultný koordinátor                                                  prodekanka pre pedagogickú činnosť PF UMB

                                                                                                             

 

 

 

 

 

Kontaktný formulár

=