print

Referát pre rozvoj

Kontakt:

Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Dekanát AB 216
telefón: 048 446 4231
e-mail: jana.odalosova@umb.sk

Prodekan pre rozvoj

Ing. Michal Bartko, PhD. |
Ing. Michal Bartko, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, prodekan pre rozvoj PF UMB 
Odborný asistent 
michal.bartko@umb.sk
301 
048 446 4958

Referentka pre rozvoj

Mgr. Jana Odalošová |
Mgr. Jana Odalošová
Referentka, Referentka pre rozvoj 
Nepedagogická zamestnankyňa 
jana.odalosova@umb.sk
AB 216 
048 446 4231

Referát pre rozvoj zodpovedá za organizačné zabezpečenie a vyhodnotenie POČ , vedie elektronickú databázu a agendu POČ, komplexne zabezpečuje ekonomickú agendu vrátane finančnej kontroly a rozborovej činnosti, zabezpečuje zmluvné vzťahy s účastníkmi POČ fakulty, spracováva návrhy na zloženie a štruktúru fakulty a jej pracovísk, vedie evidenciu legislatívnych dokumentov a vnútorných predpisov fakulty a archivuje ich.