RSS RSS print

Výzva na predkladanie žiadostí o projekty Erasmus+

Európska komisia zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o projekty v rámci programu Erasmus+.

Univerzita Mateja Bela aktívne podporuje zapájanie sa do týchto projektov. Zoznam aktuálnych projektov je zeverejnený na webovej stránke: https://www.umb.sk/medzinarodne-vztahy/informacie/erasmus/ka2-strategicke-partnerstva/projekty-erasmus-univerzity-mateja-bela-v-banskej-bystrici.html

Celkový rozpočet na túto výzvu na predkladanie návrhov predstavuje 2 157,1 miliónov eur. Podrobné pokyny na predloženie žiadostí sú uvedené v príručke k programu Erasmus+.


Všetky termíny na predloženie žiadostí uvedené ďalej sa končia o 12.00 hod. (poludnie) bruselského času.

Kľúčová akcia 1
Mobilita jednotlivcov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy 2. februára 2017
Mobilita jednotlivcov v oblasti mládeže 2. februára 2017
Mobilita jednotlivcov v oblasti mládeže 26. apríla 2017
Mobilita jednotlivcov v oblasti mládeže 4. októbra 2017
Strategické projekty EDS 26. apríla 2017
Veľké podujatia Európskej dobrovoľníckej služby 5. apríla 2017
Spoločné magisterské štúdium Erasmus Mundus 16. februára 2017
Kľúčová akcia 2 
Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy 29. marca 2017
Strategické partnerstvá v oblasti mládeže 2. februára 2017
Strategické partnerstvá v oblasti mládeže 26. apríla 2017
Strategické partnerstvá v oblasti mládeže 4. októbra 2017
Znalostné aliancie 28. februára 2017
Budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania 9. februára 2017
Budovanie kapacít v oblasti mládeže 8. marca 2017
Kľúčová akcia 3 
Stretnutia mladých ľudí s tvorcami politík v oblasti mládeže 2. februára 2017
  26. apríla 2017
  4. októbra 2017
Akcie programu Jean Monnet 
Katedry, moduly, centrá excelentnosti, podpora pre združenia, siete, projekty 23. februára 2017
Športové akcie   
Partnerstvá spolupráce 6. apríla 2017
Malé partnerstvá spolupráce 6. apríla 2017
Neziskové európske športové podujatia 6. apríla 2017

Akcie programu Erasmus+ sú rozdelené na decentralizované a centralizované.
Decentralizované akcie sú riadené Národnými agentúrami v každej účastníckej krajine programu. Centralizované akcie sú riadené Výkonnou agentúrou pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru so sídlom v Bruseli (EACEA). Pre záujemcov o spoluprácu s krajinami mimo EÚ a ostatnými krajinami programu (tzv. partnerské krajiny) existujú v každej národnej agentúre kontaktné body (International Contact Points) a v partnerských krajinách sú vytvorené Národné kancelárie Erasmus+ (National Erasmus+ Offices). 

Kontaktný formulár

=