print

Voľby kandidáta na dekana PF UMB 2016

Vážená akademická obec Pedagogickej fakulty UMB,

podľa prijatého Volebného poriadku pre voľby kandidáta na dekana PF UMB  v AS PF UMB oznamujeme, že dňa 6.12. 2016 sa uskutočnia voľby kandidáta na dekana PF UMB.

Všetky potrebné informácie nájdete na vývesnej tabuli AS PF UMB alebo na webovej stránke AS PF UMB.

 

Dôležité termíny:

24.10.2016 od 9,00 do 28.10.2016 do 12,00 sa koná NÁVRHOVÁ ČASŤ VOLIEB

Od 14.11.2016  zverejnenie Zoznamu kandidátov na funkciu dekana, ktorí prijali svoju kandidatúru

6.12.2016 o 9,00 sa v miestnosti D006 uskutoční PREDVOLEBNÉ ZHROMAŽDENIE AO PF UMB a následné voľby kandidáta na dekana na zasadnutí AS PF UMB

 

V súlade s Volebným poriadkom pre voľby kandidáta na dekana Pedagogickej fakulty  UMB v Banskej Bystrici zverejňuje Volebná komisia zoznam navrhnutých kandidátov na dekana v abecednom poradí, ktorí vyjadrili súhlas s kandidatúrou na dekana PF UMB:

 

Ing. Michal Bartko, PhD.

 

doc. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.

 

Na základe Uznesenia č. 48/2016, ktoré prijal Akademický senát na svojom zasadnutí 8.11.2016 odporúča kandidátom, ktorí vyjadrili súhlas so svojou kandidatúrou na dekana PF UMB, aby zverejnili najneskôr do 29.11.2016 svoje volebné programy na svojich webových stránkach. Pokiaľ kandidáti túto možnosť využijú, budú ich volebné programy prelinkované aj na webovej stránke AS PF UMB v tejto sekcii.

 

Vážená akademická obec Pedagogickej fakulty UMB,

obaja kandidáti na dekana PF UMB využili navrhovanú možnosť a uverejňujú svoje volebné programy, ktoré nájdete ako prílohy v tejto sekcii.

 


 

Vážená akademická obec,

v zmysle Volebného poriadku vás oboznamujem s výsledkami volieb kandidáta na dekana Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici na obdobie 2017-2021 konanými dňa 6.12.2016.

Volieb sa zúčastnilo 21 členov a členiek AS PF UMB (15 za zamestnaneckú časť a 6 za študentskú časť AS PF UMB). Vo voľbách bolo rozdaných a prijatých 21 hlasovacích lístkov, z toho 21 platných, s nasledujúcim počtom hlasov:

Ing. Michal Bartko, PhD. - 5 hlasov

doc. PaedDr. Štefan Porubský, PhD. - 15 hlasov

 

1 člen /členka AS PF UMB sa zdržal/a hlasovania

Výsledok volieb:

Za dekana Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici bol na obdobie 2017-2021 (s nástupom od 1.4.2017) v AS PF UMB zvolený

 

doc. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.

 

 

Zvolenému kandidátovi gratulujeme a želáme veľa síl a entuziazmu do jeho práce.

Mgr. Milan Filip, PhD.

predseda volebnej komisie AS PF UMB

 

Kontaktný formulár

=