RSS RSS print

DNI HUDOBNEJ VÝCHOVY 2 - Medzinárodná hudobnopedagogická konferencia

Informácie o udalosti

Dátum a čas začiatku:23. máj. 2017 - 10:00
Dátum a čas konca:24. máj. 2017 - 16:00

Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Katedra hudobnej kultúry

usporiada

 

v dňoch 23.-24. mája 2017

medzinárodnú hudobnopedagogickú konferenciu

 

DNI HUDOBNEJ VÝCHOVY 2

pod záštitou dekana PF UMB

 

Organizátor: Katedra hudobnej kultúry, Pedagogická fakulta UMB

Garant konferencie: doc. PaedDr. Marián Janek, PhD.

Gestorka konferencie: PaedDr. Marianna Kološtová, Ph.D.

Tajomníčka konferencie: PaedDr. Dagmar Strmeňová, PhD.

Miesto konania: Pedagogická fakulta UMB Ružová 13, areál PF

 

Tematické okruhy:

  1. 20 rokov učebníc hudobnej výchovy na Slovensku v kontexte teórie a praxe:

  • koncepcia aktuálnych učebníc hudobnej výchovy pre ZŠ,

  • reflexie a skúsenosti učiteľov hudobnej výchovy realizujúcich obsah učebníc hudobnej výchovy v školskej a mimoškolskej práci s deťmi,

  • inovovaný ŠVP a učebnice hudobnej výchovy.

       2. Tvorivé dielne:

  • tvorivá hudobná dramatika s emeritným profesorom Belom Felixom, PhD., 

  • hudba a pohyb s Mgr. art. Martinom Urbanom, PhD.

       3. Minulosť a prítomnosť Katedry hudobnej kultúry PF UMB v Banskej Bystrici:

          - reflexie výrazných osobností katedry hudobnej výchovy profilujúce jej rozvoj, spoločenský charakter a význam v národnom i nadnárodnom kontexte,

          - prínos výrazných osobností katedry v profilujúcich oblastiach (pedagogickej, vedecko-publikačnej a umeleckej) k rozvoju hudobnej pedagogiky na Slovensku,

          - informácie o zriadení Kabinetu hudobnej pedagogiky pri Katedre hudobnej kultúry PF UMB.

 

Cieľová skupina:

 Konferencia je určená učiteľom z praxe, ktorým ležia na srdci problémy hudobnej edukácie na základných a stredných školách, vysokoškolským pedagógom, didaktikom, ktorí sa v teoretickej alebo praktickej rovine venujú vysokoškolskej príprave učiteľov hudobnej výchovy. Na konferencii si chceme pripomenúť 20 rokov cesty k dvom učebnicovým zostavám hudobnej výchovy na Slovensku. Očakávame aj kolegov zo zahraničia, ktorí nám môžu poskytnúť pohľad „zvonku“ a porovnať naše snahy o humanizáciu a modernizáciu hudobnej edukácie s podobnými snahami v zahraničí.

 Prosíme Vás o potvrdenie Vašej účasti a zaslanie prihlášky na konferenciu do 15. apríla 2017 na e-mailovú adresu: dagmar.strmenova@umb.sk

 

Kontaktný formulár

=