RSS RSS print

DNI HUDOBNEJ VÝCHOVY 2 - Medzinárodná hudobnopedagogická konferencia

Informácie o udalosti

Dátum a čas začiatku:23. máj. 2017 - 10:00
Dátum a čas konca:24. máj. 2017 - 16:00

Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Katedra hudobnej kultúry

usporiada

 

v dňoch 23.-24. mája 2017

medzinárodnú hudobnopedagogickú konferenciu

 

DNI HUDOBNEJ VÝCHOVY 2

pod záštitou dekana PF UMB

 

Organizátor: Katedra hudobnej kultúry, Pedagogická fakulta UMB

Garant konferencie: doc. PaedDr. Marián Janek, PhD.

Gestorka konferencie: PaedDr. Marianna Kološtová, Ph.D.

Tajomníčka konferencie: PaedDr. Dagmar Strmeňová, PhD.

Miesto konania: Pedagogická fakulta UMB Ružová 13, areál PF

 

Tematické okruhy:

  1. 20 rokov učebníc hudobnej výchovy na Slovensku v kontexte teórie a praxe:

  • koncepcia aktuálnych učebníc hudobnej výchovy pre ZŠ,

  • reflexie a skúsenosti učiteľov hudobnej výchovy realizujúcich obsah učebníc hudobnej výchovy v školskej a mimoškolskej práci s deťmi,

  • inovovaný ŠVP a učebnice hudobnej výchovy.

       2. Tvorivé dielne:

  • tvorivá hudobná dramatika s emeritným profesorom Belom Felixom, PhD., 

  • hudba a pohyb s Mgr. art. Martinom Urbanom, PhD.

       3. Minulosť a prítomnosť Katedry hudobnej kultúry PF UMB v Banskej Bystrici:

          - reflexie výrazných osobností katedry hudobnej výchovy profilujúce jej rozvoj, spoločenský charakter a význam v národnom i nadnárodnom kontexte,

          - prínos výrazných osobností katedry v profilujúcich oblastiach (pedagogickej, vedecko-publikačnej a umeleckej) k rozvoju hudobnej pedagogiky na Slovensku,

          - informácie o zriadení Kabinetu hudobnej pedagogiky pri Katedre hudobnej kultúry PF UMB.

 

Cieľová skupina:

 Konferencia je určená učiteľom z praxe, ktorým ležia na srdci problémy hudobnej edukácie na základných a stredných školách, vysokoškolským pedagógom, didaktikom, ktorí sa v teoretickej alebo praktickej rovine venujú vysokoškolskej príprave učiteľov hudobnej výchovy. Na konferencii si chceme pripomenúť 20 rokov cesty k dvom učebnicovým zostavám hudobnej výchovy na Slovensku. Očakávame aj kolegov zo zahraničia, ktorí nám môžu poskytnúť pohľad „zvonku“ a porovnať naše snahy o humanizáciu a modernizáciu hudobnej edukácie s podobnými snahami v zahraničí.

 Prosíme Vás o potvrdenie Vašej účasti a zaslanie prihlášky na konferenciu do 15. apríla 2017 na e-mailovú adresu: dagmar.strmenova@umb.sk

 ZMENA:

Prosíme Vás o potvrdenie Vašej účasti a zaslanie prihlášky na konferenciu do 30. apríla 2017 na e-mailovú adresu: dagmar.strmenova@umb.sk

 

 

DNI HUDOBNEJ VÝCHOVY 2

 medzinárodná hudobnopedagogická konferencia

  NÁVRATKA

 

Meno a priezvisko, tituly: .................................................................................................................

 Bydlisko, adresa, PSČ: .......................................................................................................................

 e-mail .......................................................tel.................................FAX.......................................                                                                                          

 Prednesiem referát, koreferát (nehodiace sa škrtnite) na tému:

 ...........................................................................................................................................................

 Požadujem (technické pomôcky): .....................................................................................................

 Požadujem zabezpečiť :

 nocľah:    z 23.05 / 24. 05. 2017 –  áno – nie 

 (cena približne:  noc/ 10, - 15,- € Študentský domov.  Je možné rezervovať aj Penzión, Hotel podľa záujmu)       

 strava      23. 05. 2017 (ut)  -  O  - áno - nie           24. 05. 2017 (st)  - O – áno - nie                                

 (približne:  obed/   4,-  € )

 (Ubytovanie a stravovanie si hradia účastníci konferencie sami).

 Konferenčný poplatok : 25 €

 Zahŕňa:  zborník (v elektronickej podobe), občerstvenie a režijné náklady.

Klient:                        Univerzita Mateja Bela  v Banskej Bystrici

Názov účtu:                Pedagogická fakulta – POČ  Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

IČO:                           30 232 295

DIČ:                           202 110 9211

Číslo účtu:                  SK63 8180 0000 0070 0009 5806

Variabilný symbol:     22012

Regis.č. DPH:            SK2021109211

SWIFT kód:               SPSRSKBA

IBAN kód:                 SK6381800000007000095806

Názov banky:            Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15  

Mena:                         EUR

 

 

Dátum:...............................................                                      Podpis:...............................................                                                                             

 Prihlášku prosíme zaslať na adresu:  Katedra hudobnej kultúry PF UMB, Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica,

 dagmar.strmenova@umb.sk

 Uzávierka prihlášky je 30.04.2017

  

MUSIC CULTURE DAYS 2

 International Music and Educational Conference

 RETURN SLIP

 Name and surname, degrees: .................................................................................................................

 Permanent address, ZIP: .......................................................................................................................

 e-mail .......................................................tel.................................FAX.......................................                                                                                         

 I will present a paper, supplementary paper (delete as required) titled:

...........................................................................................................................................................

 Requirements (technical equipment): .....................................................................................................

 I need:

 accommodation:   from 23.05 / 24. 05. 2017 –  yes – no 

 (approx. price: 10, - 15,- €/a night at the Halls of residence. I tis also possible to book a hotel or a pension in case it is required.)       

 food         23. 05. 2017 (Tue)  -  O  - yes - no          24. 05. 2017 (Wed)  - O - yes - no                             

 (approx.:  4,-  €/ lunch)

 (Food and accommodation is funded by participants themselves.)

 

Conference fee: 25 €

Included in the fee: Proceedings (in electronic form), refreshment and overheads.

  

Date:...............................................                                      Signature:...............................................                                                                             

 Please send the application form to:  Katedra hudobnej kultúry PF UMB, Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica,

 dagmar.strmenova@umb.sk

 Application deadline: 2017.04.30

 

 

Kontaktný formulár

=