RSS RSS print

Katedra etickej a občianskej výchovy

úvodná fotografia - stromy

Kde nás nájdete:

Katedra etickej a občianskej výchovy
PF UMB
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

A blok, 1. posch.
telefón: 048 446 4312
e-mail: katarina.vajsova@umb.sk

Profil katedry

Katedra etickej a občianskej výchovy vznikla 1. októbra 2006 z Oddelenia etickej výchovy. V súčasnosti ju vedie PhDr. Janka Kyseľová, PhD a členmi sú Prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc., Prof. PaedDr. Eva Poláková, PhD., Prof. PhDr. Anna Klimeková, CSc., doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc., Mgr. Ján Kaliský, PhD., Mgr. Štefan Ligas, PhD., PaedDr. Katarína Čižmáriková, PhD., PhD., Mgr. Barbora Baďurová, PhD. a sekretárkou katedry je Katarína Vajsová.

Katedra gestoruje v súčasnosti akreditovaný študijný program Učiteľstvo etickej výchovy v obidvoch stupňoch vysokoškolského štúdia (Bc., Mgr.) a podieľa sa na garantovaní magisterského študijného programu Predškolská a elementárna pedagogika. Pre študentov akreditovaného programu Učiteľstvo etickej výchovy zabezpečuje výučbu teoretických základov vedných odborov, konkrétne základných disciplín histórie, filozofie, politológie, etiky a regionalistiky, pričom ich vyučuje aj ako súčasti všeobecného základu pre všetkých študentov Pedagogickej fakulty UMB v akreditovaných študijných programoch. Na základe takejto profilácie orientuje aj ponuku povinne voliteľných a výberových učebných predmetov a kurzov vo všetkých akreditovaných programoch.

V nadväznosti na vedecko-výskumný profil kmeňových členov katedry a uvedené vedné odbory a učebné predmety je aktuálna bádateľská orientácia učiteľov postupne zameriavaná na problematiku filozofických, etických, historických, regionalistických, politologických, psychologických aspektov edukácie, s osobitným akcentom na didaktickú aplikáciu.

V minulosti sa členovia katedry podieľali na riešení projektov štátnej objednávky a úloh riadených Ministerstvom školstva SR, grantového výskumného projektu Európskeho sociálneho fondu EQUAL. V roku 2007 katedra získala grant od Agentúry pre vedu a výskum pre projekt "Koncepcia vyučovacieho predmetu etická výchova v Slovenskej republike a vo vybraných európskych krajinách" a v roku 2010 ďalší pre projekt "Inovácia edukačnej praxe etickej výchovy". (viac na podstránke Projekty...)

Katedra gestoruje

  • bakalársky študijný program Učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii s ďalším predmetom

  • magisterský študijný program Učitelstvo etickej výchovy v kombinácii s ďalším predmetom

 

Profil absolventa

  • absolvent bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu Učiteľstvo etickej výchovy bude spôsobilý pokračovať v magisterskom stupni vysokoškolského štúdia učiteľstva etickej výchovy. Je schopný vykonávať profesiu asistenta učiteľa, animátora (lektora) voľného času, pracovníka štátnej a verejnej správy, asistenta na rozličných špecializovaných pracoviskách v oblasti školstva. Môže sa uplatniť aj v rôznych oblastiach verejného i súkromného sektora, v oblasti sociálnych služieb, neziskových organizácií a pod. Absolvent bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe učiteľstvo etickej výchovy si osvojil základné historické a teoretické poznatky z oblasti etickej výchovy, chápe ich a dokáže aplikovať na konkrétne každodenné situácie. Získal základné poznatky filozofických, psychologických a pedagogických kontextov etickej výchovy, pozná tradície, kultúru a hodnotový systém vlastnej krajiny a špecifiká jej jednotlivých regiónov. Ovláda základné zručnosti pedagogickej a interpersonálnej komunikácie so širokou verejnosťou a orientuje sa v organizačných procesoch inštitucionálneho vzdelávania. Je schopný sústavne sa sebavzdelávať a oboznamovať s novými postupmi, metódami, formami a prostriedkami práce s deťmi, mládežou i dospelou populáciou,

  • absolvent magisterského stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu Učiteľstvo etickej výchovy získa profesijné spôsobilosti na výkon učiteľskej profesie predmetu etická výchova na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, vysokej školy. Je spôsobilý pre pedagogickú činnosť aj v oblasti záujmových a voľnočasových aktivít, v rozličných oblastiach edukácie vo verejnom a súkromnom sektore, v oblasti sociálnych služieb, neziskového sektora a pod. Získa spôsobilosti pre úspešné pokračovanie v štúdiu na 3. stupni vysokoškolského vzdelávania (odborová didaktika). Absolvent magisterského študijného programu Učiteľstvo etickej výchovy si osvojil teoretické a praktické vedomosti a zručnosti z pedagogiky, psychológie a etiky, ktoré vie uplatniť v tvorbe, realizácií a evalvácií výchovno-vzdelávacích programov etickej výchovy, zameraných na rozvoj etických, personálnych, sociálnych a komunikačných kompetencií žiakov. Pozná aktuálne problémy a trendy vzdelávania vo svete a využíva ich vo svojich edukačných postupoch. Má poznatky o širších teoretických súvislostiach etickej výchovy a ich dopade na spoločenský vývoj. Pozná tradície, kultúru a hodnotový systém svojho civilizačného okruhu, dokáže sa orientovať v medzinárodných súvislostiach a vzťahoch a vie aplikovať interkultúrny prístup v edukačnom procese. Absolvent magisterského študijného programu Učiteľstvo etickej výchovy je spôsobilý projektovať u žiakov rozvoj sociálno-etických vedomosti, zručnosti, postojov, hodnôt a osobnostných prosociálnych vlastností a správania. Je spôsobilý uplatňovať pedagogickú metodológiu pri realizovaní rôznych výskumov. Je schopný vykonávať činnosti viažuce sa na prácu s ľuďmi, vyžadujúce empatiu, prosociálne konanie, sociálnu tvorivosť a vie vhodne prepájať a aplikovať etické východiská s rôznymi oblasťami praktického života.

 

Adresa katedry

Katedra etickej a občianskej výchovy PF UMB
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica
email: katarina.vajsova@umb.sk
Tel. sekretariát: +421-48-446 4312

 

Etický kódex učiteľa katedry

 

 

 

 

 

 

 
 

Členovia katedry

doc. PhDr. Janka Kyseľová, PhD.
Funkcia: Vedúca katedry
Zaradenie: Odborná asistentka
Štefan Ligas, PhD.
Funkcia: Zástupca vedúceho katedry
Zaradenie: Odborný asistent
Mgr. Barbora Baďurová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
PaedDr. Eva Balážová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
PaedDr. Katarína Čižmáriková, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
Mgr. Ján Kaliský, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Odborný asistent
prof. PhDr. Anna Klimeková, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Profesorka
prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Profesor
prof. PaedDr. Eva Poláková, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Profesorka
Anna Eibnerová
Funkcia: Sekretárka
Zaradenie: Nepedagogická zamestnankyňa